Národnostné vianočné tradície Slovákov žijúcich v Maďarsku: „Choďila Mária po širokém sveťe" / XII. zapálenie sviec a slovenský národnostný adventný koncert Slovákov žijúcich v Maďarsku i autentická slovenská betlehemská pastierska hra pre deti

 

Organizátor

Kultúrny spolok pre Mlynky

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

MagHáz - Maglód Művelődési Háza / Osvetové stredisko v Maglóde (2234 MAGLÓD, Fő utca 4-6. / ul. Hlavná č. 4-6)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

9.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Kultúrny spolok pre Mlynky, ktorý vznikol pred 15 rokmi v spolupráci s 45 ročným Folklórnym súborom Pilíš sa chystajú na jedinečnú iniciatívu v kultúrnom živote Slovákov v Maďarsku, a to 9. decembra 2022 v pripeštianskom Maglóde. V adventnom období plánujeme predstavenie pastierskej hry v slovenskom jazyku spolu so slovenským vianočným koncertom s aktívnym zapojením celoštátnych a/alebo už spomenutých tradičných národnostných kultúrnych skupín. Sme presvedčení, že zvýšenie pozorností detí a mládeže môžeme dosiahnuť kreatívnou aktivitou, ktorá sa ich osobne dotkne a do ktorej sa môžu zapojiť. Preto musíme inicializovať programy, ktoré sa môžu stať stredobodom ich záujmu.*

Očakávaný prínos projektu

Neochvejne veríme, že autentické zachovávanie tradícií môže koexistovať s technologickými inováciami XXI. storočia, a že pri tejto modernite slúži prieskum hodnôt z minulosti ako základný pilier vývoja, zachovania našej identity a materinského jazyka, najmä v kruhu mladých, ktorí majú v rukách prežitie našej národnostnej budúcnosti. Našou úlohou je odovzdávanie týchto pokladov rastúcej mládeži; musíme sa k nim dostať a urobiť im príťažlivým zachovávanie týchto tradícií, ako dôležitú časť každodenného života našich predkov, pretože zachovávanie koreňov musí zaplniť ich srdce s pyšnosťou, a s tým aj oni prispejú k oživeniu kultúry tohto spoločenstva (sakrálne a ľudové zvyky). Našou cieľovou skupinou je široká verejnosť, chceme osloviť každého, presnejšie - chceme osloviť predovšetkým tých, ktorým ešte záleží na zachovávaní miestnych slovenských tradícií v Maďarsku napriek čoraz silnejším asimilačným úsiliam, ale zároveň sa chceme dostať aj k tým a mobilizovať ich, pre ktorých sú tieto aktivity zatiaľ menej dôležité, napriek tomu, že podľa ich pôvodu by si mali viac vážiť hodnoty svojich predkov. Chceme dosiahnuť, aby toto niekoľko storočné kultúrne dedičstvo nezaniklo, aby bolo zachované a aby rozkvitalo, rozvíjalo sa a s touto pestrosťou našej menšinovej existencie chceme obohatiť kultúru Maďarska. Slúžime tým aj našej materskej krajine - Slovensku, aby aj za jeho hranicami mohli naďalej znieť poklady bohatej klenotnice slovenských ľudových piesní a vianočných kolied. Predstavitelia staršej generácie v rámci nášho programu môžu s potešením odovzdávať mladším (škôlkarom a žiakom) piesne, ktoré kedysi sa naučili od svojich rodičov a starých rodičov. Takto budú rozosiate „zrnká“ zachovávania slovenských tradícií v dušiach svojich vnukov v záujme pretrvania, pestovania, ochrany a záchrany našej slovenskej národnostnej kultúry. Podľa nášho názoru, realizáciou tohto projektu slúžime predstaviteľom všetkých generácií vo verejnom a kultúrnom živote domácich Slovákov, veď sa na prehliadke môžu navzájom zoznámiť členovia folklórnych súborov, pestovatelia tradícií z rôznych, územne rozčlenených a vzdialených oblastí. V budúcnosti sa tieto telesá môžu spoločne zúčastniť na podobných podujatiach a môžu vypracovať spoločné projekty, aj takto obohacujúc a zvečňujúc tradície našich predkov. Prezentujeme zároveň podobné a rozličné črty kultúry Slovákov, ktorí žijú v geograficky rozčlenených regiónoch, pritom je našim cieľom aj naďalej prízvukovanie styčných bodov a rovnakých koreňov, ako aj ich upevnenie. V rámci tohto procesu však prísne zachováme jedinečnosti, resp. autentické, miestne črty, špeciálne motívy ľudových piesní a pestrosť miestnych nárečí jednotlivých oblastí. Spoločné otvorenie za účasti všetkých sólistov a skupín, resp. ich spoločné finále bude vhodným rámcom nášho programu, pritom upriami pozornosť na jednotu, ktorá symbolizuje pre nás pevnú silu a vytrvalosť v práci v záujme nášho pretrvávania a obohatenia, rozvíjania duchovného-kultúrneho-sakrálneho i jazykového dedičstva Slovákov v Maďarsku. Pokladáme za dôležité, aby v posledných chvíľach pokročilej asimilácie boli realizované takéto aktivity, pretože onedlho môže byť už príliš neskoro na realizáciu podobného veľkolepého projektu. Tzv. „humánny kapitál“ pestovateľov tradícií bude čoraz menší s tým, že sa mladí nasťahujú do hlavného mesta a tí starší, ktorí sú sprostredkovateľmi hodnôt kultúry každodenného života a usilovnými pracovníkmi tejto šľachetnej kultúrnej misie, nás pomaly navždy opúšťajú, pričom práve táto staršia generácia môže odovzdať národnostné kultúrne dedičstvo príslušníkom mladšej generácie, ktorá je zálohou pretrvávania našej menšinovej kultúry a existencie. Je nepopierateľným faktom, že bez zapojenia mladšej generácie do našich aktivít nemá naša práca v podstate žiadny účinok. Preto pokladáme za nesmierne dôležité mobilizovanie mladšej generácie v rámci našich projektov, v čo najväčšom počte, aby sme spoločne, so zapojením jednotlivých generácií a ich bezproblémovou spoluprácou dosiahli dlhodobé, strategické ciele v záujme upevnenia našej slovenskej národnostnej identity.

Dodatočné informácie

*Táto hravá dikcia umožní deťom porozumieť príbehu a zároveň ich aj zabaví, pričom sa takto hravo formou a ľahko naučia bohatú slovnú zásobu ich materinskej reči a osvoja si nové výrazy, resp. si rozšíria vlastné komunikačné nástroje. Kľúčom k domácemu prežitiu našej národnosti je hodnotné venovanie sa záujmom mladých a ich výrazovej forme, pretože rozvíjanie jazykových schopností môžeme dosiahnuť zvážením ich nárokov a záujmov, čo slúži na naše dlhodobé žitie v Maďarsku. Neochvejne veríme, že zapojením sa do kultúry – so sprostredkovanou pomocou hudby a iných odvetví umenia – sa aj naša identita upevní a používanie materinského slovenského jazyka sa každý deň stane živším a živším. Ďalej je dôležité, aby sa deti čo najčastejšie stretávali s týmito zvykmi a („vzkriesenými”) miestnymi tradíciami, a takto si osvojili prvky kultúrneho bohatstva našich predkov, ktoré sa s postupom času a našich vedomostí nepretržite rozvíja, usilujúc sa a prehlbujúc našu národnostnú identitu. Prostredníctvom mládeže by sme radi oslovili aj rodičov a starých rodičov – ktorí toto dedičstvo poznajú ešte lepšie, no bohužiaľ nie v každom prípade ho vedia odovzdať svojim potomkom – v rámci spoločných rodinných programov, ako je táto naša, vyššie uvedená akcia, do ktorej sa môžu zapojiť všetky generácie, a takto s týmto adventným programom môžeme v rámci rodiny každého mobilizovať, kde ich v národnostnom jazyku môžu prežiť tie najdôvernejšie chvíle svätého sviatku Vianoc. S týmto programom sa predstavíme 9. decembra (piatok) aj v meste Maglód a – podľa možnosti – by sme radi zapojili aj našich hostí a tradičné kultúrne skupiny, okrem iných aj žiakov národnostných základných a materinských škôl spomínaných obcí, poprípade ďalších skupín z našej domoviny. Sprievodným programom pravdepodobne bude aj pečenie medovníkov v drevenej forme, okrem toho by sme naše podujatie radi spestrili aj s oživením slovenských vianočných tradícií. ** ŠTÁTNE VYZNAMENANIE Kultúrnemu spolku pre Mlynky / V Peštianskej redute odovzdali 29. mája 2017 ocenenia \"Pro Cultura Minoritatum Hungariae\" za záslužnú činnosť v oblasti národnostnej kultúry. Za Slovákov dostal vyznamenanie Kultúrny spolok pre Mlynky. Vyznamenanie odovzdával štátny tajomník Ministerstva ľudských zdrojov Miklós Soltész. (pozri článok v prílohe / Ľudové noviny) ** Vykonávame osvetové činnosti: zmapovanie miestnych slov. kul. hodnôt, prezentovanie/propagovanie folklóru a ľudových piesní, organizovanie slov. podujatí, vydávanie publikácií. ** Oprávnené účelové položky projektu (BEŽNÉ VÝDAVKY): Platby za odborné služby (honoráre, strava/catering a ubytovanie pre účinkujúcich, prenájom priestoru i výzdoba miestnosti, ďalej náklady na pečenie medovníkov/suroviny/, resp. na slávnostnú recepciu po predstavení); Tlač vrátane predtlačovej prípravy (tlačiarenské výdavky); Nákup tovaru (reprezentačné výdavky, kytice a dary) - napr. nákup CD-platní pre hostí /z vlastných zdrojov/; Cestovné náklady pozvaných účinkujúcich, umelcov (aj zo Slovenska), resp. súborov (preprava); Zabezpečenie ozvučenia a zvukovej, resp. svetelnej techniky (osvetlenie) celovečerného vianočného programu – prenájom, ovládanie a prevádzkovanie - Platby za odborné služby; Masmediálna a fotografická dokumentácia podujatia + výdavky na usporiadanie akcie; Grafický návrh plagátov a pozvánok (propagácia); Náklady a honoráre pre vystupujúcich živého hudobného sprievodu (kapely, harmonikár, sólisti) - Platby za odborné služby; Náklady na vyhotovenie \"betlehemských kostýmov\", resp. vianočných oblekov i nových, autentických ľudových krojov na tradičnú slovenskú pastiersku hru.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 0 € 83,33 € 8,33 € -

Žiadosť číslo 0033/HU/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - honoráre (speváci,kapely), techn.zabezp., poštovné

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com