Cesta na tábory do SR

 

Miesto realizácie

podľa programu organizátora v rámci Kalendára MŠVVaŠ SR

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 24.6.2024 do 21.7.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

112

Počet zasiahnutých

224

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Cesta žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ na tábory v SR a pedagogický dozor v rámci podujatí plánováných Kalendárom MŠVVaŠ SR na rok 2024 pre Slovákov žíjúcich v zahraničí.

Charakteristika projektu

Projektom sa zebezpečujú cestovné trovy a sprievodné organizačné trovy pre žiakov slovenských škôl, ktorí sa zúčastnia na Škole v prírode (40 žiakov a 4 pedagógov) a pre ocenených žiakov a pedagógov zo súťaží zo slovenského jazyka pre základné školy (pre 8 žiakov ZŠ a 1 pedagóga) a pre ocenených žiakov zo súťaže zo slovenského jazyka pre stredné školy (10 žiakov a 1 pedagóga), odmenených žiakov zo Selenče z kvízu Poznaj svoju minulosť (4 žiaci a ich pedagóg dejepisu), ktorý sa realizoval koncom roku 2023 a pre žiakov generácie na úrovni ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom slovenským (predpokladá sa asi 12 žiakov).
1. Cestovné náklady na Školu v prírode v gescii MŠVVaŠ SR- 40 žiakov a 4 pedagógovia podľa predloženého zoznamu z Pivnice a Selenče
2. cestovné náklady, pedagogický dozor a bankové poplatky na Krajanské leto , kde sa delegujú všetci odmenení žiaci na základných školách a žiaci z Padiny - zoznamy budú známe po realizácii súťaží
3. cestovné náklady a pedagogický dozor na Detskú univezritu , kde sa delegujú 7 žiaci a 1 pedagóg zo Starej Pazovy
4. cestovné náklady a pedagogický dozor pre Mobilnú učebňu pre odmenených 10 stredoškolákov a ich učiteľa - zoznam bude známy po realizácii súťaže 11.05.

Očakávaný prínos projektu

- umožnená realizácia podujatí v rámci spolupráce s MŠVVaŠ SR a naplnenei bilaterálnej dohody medzi Srbskou a Slovenskou republikou.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
11 320 € 10 000 € 101,07 € 50,54 € 0,2381 €

Žiadosť číslo 0202/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - pedagogický dozor na 3 podujatia:440.00; Doprava (BV):10850.00; Iné - bankové poplatky:30.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0202/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Vdávanie zborníka z vedeckej konferencie - od 15.5.2024 do 30.11.2024

Srbsko Rozhlasová súťaž mladých recitátorov - od 11.3.2024 do 7.12.2024

Srbsko Okno do sveta - od 5.6.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com