Uznesenie vlády SR č. 387 ku Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vztahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026

 

Organizátor

Úrad vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovensko

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

8.6.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vláda

A. schvaľuje

A.1. Koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vztahu k Slovákom žijúcim v zahranicí na obdobie rokov 2022 – 2026 (ďalej len „koncepcia“);

B. ukladá

predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahranicí

B.1. v spolupráci s primátorom hlavného mesta SR Bratislava a generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea vybudovať Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave a zabezpečiť jeho financovanie z rozpočtovej podkapitoly Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

do 31. decembra 2028

B.2. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, ministerkou kultúry, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva a predsedom Štatistického úradu SR vypracovať vykonávací plán k vecnému plneniu koncepcie

do 30. novembra 2022

B.3. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, ministerkou kultúry, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva a predsedom Štatistického úradu SR zabezpečiť vecné plnenie koncepcie a vykonávacieho plánu

priebežne

B.4. uplatňovať pri návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné kalendárne roky zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na účel poskytovania dotácií zameraných na podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí v celkovej výške, a to 2,8 mil. eur ročne do 31. 12. 2028 a 3,5 mil. eur ročne od 1. 1. 2029

priebežne

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu

B.5. uplatňovať pri návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné kalendárne roky zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na podporu vzdelávacích, vedecko-výskumných a športových aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí v celkovej výške v priemere 3,5 mil. eur ročne vrátane financovania vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí v štáte, v ktorom žijú, nemajú postavenie národnostnej menšiny, zameraného na slovenský jazyk a kultúru vrátane podpory infraštruktúrnych projektov, ktoré slúžia na poskytovanie tohto vzdelávania

priebežne

ministerke kultúry

B.6. predložiť na rokovanie vlády návrh na zriadenie Múzea slovenského vysťahovalectva

do 31. decembra 2022

B.7. zriadiť dokumentačné centrum budúceho Múzea slovenského vysťahovalectva v Bratislave a zabezpečiť finančné prostriedky na jeho fungovanie v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR každoročne vo výške 100 000 eur až do začiatku fungovania múzea

od 1. júla 2022

B.8. zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutočnenie architektonickej sútaže a uzavretie zmluvy s dodávateľom na výstavbu Múzea slovenského vysťahovalectva v Bratislave

v termínoch upravených v Memorande o porozumení medzi Ministerstvom kultúry SR a Metropolitným inštitútom Bratislavy

B.9. v spolupráci s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ministrom vnútra, primátorom hlavného mesta SR Bratislava a generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea zabezpečiť vybudovanie Múzea slovenského vysťahovalectva v Bratislave ako samostatného múzea v rámci organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea a uplatnovať pri návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné kalendárne roky zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na tieto účely vo výške uvedenej vo vládou schválenom návrhu podľa bodu B.6 tohto uznesenia

priebežne do 31. decembra 2028

B.10. uplatňovať pri návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné kalendárne roky zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na fungovanie Múzea slovenského vysťahovalectva v Bratislave v celkovej výške 1 mil. eur ročne

priebežne od 1. januára 2029

 

Viac informácií:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20175/1


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com