Deň Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši

 

Miesto realizácie

Bodonoš, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 30.5.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

250

Počet zasiahnutých

280

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Príprava a realizácia podujatia, ktoré má za cieľ prezentovať život tejto strednej školy a povzbudiť
záujem žiakov o štúdium v slovenskom jazyku.

Očakávaný prínos projektu

Vyhodnotiť aktivity bodonošského lýcea počas uplynulého roka, stretnutie sa bývalých žiakov školy a
prezentácia životnej dráhy vybraných úspešných absolventov a nie v poslednom rade stimulovať študentov, aby navštevovali školy so slovenským vyučovacím jazykom.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2023: 8 900 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 2 000 € 16,00 € 14,29 € 0,0800 €

Žiadosť číslo 0449/RO/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0449/RO/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Rumunsko Letná škola mladých štúrovcov - od 15.5.2023 do 10.7.2023

Rumunsko Účasť žiakov v Škole v prírode v SR - od 14.5.2023 do 10.9.2023

Rumunsko 220 rokov života Slovákov v Nadlaku - od 20.4.2023 do 11.9.2023

Rumunsko Sústredenie pre slovenskú mládež zo žúp Bihor a Sălaj - od 1.6.2023 do 25.9.2023

Rumunsko Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 20.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 6.2.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Portréty osobností Slovákov v Nadlaku - od 20.3.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Kroje pre detskú zložku FS Cerovina - od 15.5.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 6.3.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 2. etapa - od 17.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2023 do 16.12.2023

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 20.1.2023 do 17.12.2023

Rumunsko Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši - od 9.1.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 6.2.2023 do 29.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 6.3.2023 do 30.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com