Medzinárodná konferencia: Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 17.3.2023 do 18.3.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Medzinárodná vedecká konferencia Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov si vytyčuje cieľ zmapovať, charakterizovať, určiť náplň aktivít a v neposlednom rade zhodnotiť rozličné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa slovenských národnostných enkláv na Dolnej zemi. Vedomí si potreby spájania všetkých tvorivých síl, dolnozemskí Slováci veľmi rýchlo začali s formovaním združení a spolkov na najrozličnejšom základe: cirkevnom, kultúrnom, osvetovom, umeleckom, hospodárskom, finančnom, športovom atď. Z týchto prvých foriem sa postupne formovali reprezentačné organizácie a inštitúcie, ktoré vo svojej náplni doteraz majú imperatív organizovania a presadzovania záujmov slovenských dolnozemských enkláv.

Táto konferencia si berie za úlohu reflektovať uvedené formy združovania sa dolnozemských Slovákov v historickom i súčasnom nazeraní. Celý rad takýchto spolkov už zanikol a nezostal o ich činnosti komplexnejší obraz. Konferenčné príspevky z tohto kontextu by sa mali zamerať najmä na archívny výskum, aby sa dospelo ku komplexnejším informáciám.

Na strane druhej, synchrónny aspekt taktiež ponúka početné možnosti reflektovania tejto témy: príspevky z tohto radu by mali zodpovedať na otázku ako mnohopočetné súčasné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa dolnozemských Slovákov formujú aktuálny národný život týchto enkláv. Okrem základných podôb existencie týchto spolkov, organizácií a inštitúcií sa ponúka aj možnosť ich komparatívneho nazerania: tak vo vzťahu štátneho kontextu, ako aj dolnozemského, ale aj vo vzťahu k organizáciám a inštitúciám na Slovensku.

Dolnozemskí Slováci dokázali, že spojenými silami, resp. spolkovým organizovaním môžu efektívnejšie presadiť svoje záujmy v širšom spoločenskom, politickom a kultúrnom prostredí.

Veríme, že takto zameraná konferencia prinesie nové svetlo na túto významnú časť národného života dolnozemských Slovákov a podá aj komplexné svedectvo o súčasných podobách spolkového a inštitucionálneho života dolnozemských Slovákov.

 

Viac informácií:

https://hl.rs/v-nadlaku-udelili-ceny-ondreja-stefanka-2/

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Kultúra a umenie

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku - od 10.1.2022 do 10.1.2025

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com