Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky pre materské školy a prvý stupeň ZŠ v Nadlaku

 

Miesto realizácie

Rumunsko, Slovenská republika

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.12.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky (tv prijímače s wifi pripojením, dataprojektory) pre
slovenskú materskú školu č. 2 v Nadlaku, ktorá pôsobí vo dvoch budovách so šiestimi učebniami.

Očakávaný prínos projektu

Zvýšenie kvality edukačného procesu a edukačného pôsobenia v MŠ a následne zvýšenie počtu detí
navštevujúcich slovenskú MŠ a prvý stupeň ZŠ.
Profesionálny a navysokej úrovni prebiehajúci edukačný akt v materinskom jazyku. Zabezpečenie adekvátnedho zázemia na dvorové aktivity a hry, ale aj interaktívne aktivity v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika projektu

Hra nám pomáha spoznávať svet a prostredníctvom nej sa učíme základným potrebám. Stretávame sa s ňou v každodennom živote a považujeme ju za samozrejmú súčasť nášho života. Už Komenský začlenil hru do svojej pedagogickej sústavy a pokladal ju za rovnako dôležitú pre zdravý vývin ako výživu a spánok. Pri hre získavajú deti aj zručnosti, návyky, ktoré budú môcť využiť vo svojom budúcom živote pri rôznych pracovných činnostiach. Práve preto sme sa rozhodli obohatiť a obnoviť spektrum didaktických pomôcok v slovenskej MŠ č. 2 a na prvom stupni slovenskej ZŠ v Nadlaku, ktoré sú aj vďaka pomoci poskytnutej
zo strany materskej krajiny (prostredníctvom ÚSŽZ) pomerne vyhľadávané a fungujú na slušnej kvalitatívnej úrovni.
Aj takýmto spôsobom chceme harmonicky, cielene a moderne posôsobiť na rozvoj osobnosti našich
škôlkárov a malých žiakov, najmladších členov slovenskej komunity v Nadlaku. V r. 2021-2022 to bola didaktická technika do učební (tv prijímače s wifi pripojením), ale aj tematické hry, hry pre rozvíjanie jemnej motoriky a koordinácie pohybu, na rozvíjanie myslenia, zoraďovanie, analýzy a triedenia, na rozvoj detskej predstavivosti atď.
Tentoraz sa chceme zamerať prevažne na vybavenie dvora v budove na ul. Dr. Martin Luther s preliezačkami, dvorovým nábytkom a pod., ale doplníme aj o ďalšie nutné didaktické pomôcky, ktoré sa každodenným používaním opotrebovali a zničili.
Taktiež plánujeme objednať špecifické pracovné zošity na vzdelávacie aktivity v materskej škole a na prvom stupni ZŠ a nie v poslednom rade knihy s dotykovým perom kúzelného čítania.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 200 € 3 000 € 28,00 € 7,00 € 0,1200 €

Žiadosť číslo M217/RO/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV), Nákup kníh a literatúry (BV), Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV), Náklady na prepravu (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com