Činnosť asociácie slovenských spolkov žien od založenia do dnes

 

Miesto realizácie

Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.11.2022 do 30.3.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Príprava, dizajn a vydanie knihy o činnosti
Asociácie slovenských spolkov žien . Na príprave
publikácie sa budú podieľať všetky spolky žien,
členky Asociácie slovenských spolkov žien a vedenie Asociácie.

Očakávaný prínos projektu

Publikácia (kniha) o činnosti Asociácie veríme že bude
kvalitným prínosom k archivovaniu údajov z činnosti
spolkov žien zo všetkých prostredí vo Vojvodine v
ktorých žijú Slováci. Ženské spolky sú aj teraz hybnou
silou v spoločenských dianiach na slovenských
dedinách vo Vojvodine a dôležitým udržovateľom slovenskej tradície a obyčají Slovákov na týchto priestoroch.

Charakteristika projektu

V roku 2021, keď tri ženské spolky členky Asociácie
zaznamenávajú 100 rokov od založenia, chceme zhrnúť informácie o činnosti slovenských
spolkov žien vo Vojvodine a informácie z činnosti
Asociáce v období 2005 - 2021 rok do jednej knihy.
Informácie o činnosti spolkov pripravia spolky žien a
informácie o činnosti Asociácie pripravia členky
správnej rady, ktoré budú zároveň tímom pre prípravu
knihy. Dizajn a lektorovanie budú mať na starosti
odborníčky a tlač bude poverená tlačiarni. Plánovaný náklad je 300 výtlačkov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 1 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 100 € 1 100 € 55,00 € 3,67 € 0,0262 €

Žiadosť číslo M197/RS/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com