Život a dielo Štefana Boleslava Romana - odborná publikácia z vedeckého semináru venovaného životu a dielu ŠBR

 

Miesto realizácie

Slovenská republika, Kanada, Česká republika, Francúzsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko, Ukrajina, Spojené štáty, USA

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Matica slovenská usporiadala medzinárodný vedecký seminár venovaný dielu Š. B. Romana /november 2022/. Na seminári odznelo osem, vysoko kvalitných odborných príspevkov (účastníci z Kanady, ČR a Slovenska - MS, ÚPN a iní). Matičiari majú ambíciu z príspevkov pripraviť odbornú recenzovanú publikáciu, aby sa zachovali cenné príspevky v tlačenej forme a boli k dispozícii odbornej i laickej verejnosti, knižniciam a krajanom.

Očakávaný prínos projektu

Prínos diela Š. B Romana pre slovenský národ je ešte stále nedocenený. Aj z tohto dôvodu sa matičiari snažia jeho prínosy popularizovať na rozličných úrovniach. Jednou z nich bolo i usporiadanie medzinárodného ved. seminára venovaného jeho životu i dielu. Príspevky z toho seminára plánujeme vydať v samostatnom vedeckom zborníku, aby boli k dispozícii odbornej i laickej verejnosti, knižniciam a krajanom.

Charakteristika projektu

Matica slovenská usporiadala medzinárodný vedecký seminár venovaný dielu Š. B. Romana /november 2022/. Na seminári odznelo osem, vysoko kvalitných odborných príspevkov (účastníci z Kanady, ČR a Slovenska - MS, ÚPN a iní). Matičiari majú ambíciu z príspevkov pripraviť odbornú recenzovanú publikáciu, aby sa zachovali cenné príspevky v tlačenej forme a boli k dispozícii odbornej i laickej verejnosti, knižniciam a krajanom.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
600 € 600 € 60,00 € 1,20 € 0,0001 €

Žiadosť číslo M184/SK/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com