Schválená zmena Volebného zákona - skvalitnenie voľby poštou

 

Organizátor

Národná rada Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

30.11.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 a schválila Národná rada SR.

Schválená časť

Podstatnou zmenou pri uplatňovaní voľby poštou je skutočnosť, že žiadatelia už nebudú musieť komunikovať s obcou ich trvalého pobytu, ale všetky žiadosti budú prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou adresované na jedno miesto, ktorým bude ministerstvo vnútra. Informačný systém pre voľbu poštou bude čerpať potrebné informácie z registra fyzických osôb, čo vyrieši ďalší problém, ktorým bolo overovanie trvalého pobytu žiadateľa. Žiadatelia v mnohých prípadoch si sami neboli istí, či majú vôbec trvalý pobyt na Slovensku a ministerstvo vnútra riešilo tieto otázky v spolupráci s Registrom obyvateľov Slovenskej republiky a príslušnými obcami, čo sťažovalo samotnú prípravu volieb.

Neschválená časť

Pre schválenie tejto časti je potrebná zmena v ústave. Zatiaľ nedošlo k zhode medzi zákonodarcami.

Predkladaný návrh zákona reaguje na celospoločenskú požiadavku rozšíriť voľby poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ako aj na požiadavku zjednodušiť voľbu poštou a uľahčiť voličom zo zahraničia uplatnenie ich práva hlasovať vo voľbách. Zároveň zákon reaguje na poznatky z aplikačnej praxe z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných v roku 2020. Ukázalo sa, že hlasovanie poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prostredníctvom obcí ich trvalého pobytu, prináša veľa úskalí, ktoré spôsobili nespokojnosť voličov. Nespokojnosť vyplynula z doručenia neúplnej zásielky, oneskoreného zasielania zásielok, nedostatočnej komunikácie s voličom, a to podľa toho, ako bola príslušná obec pripravená na voľbu poštou.

Predmetom úpravy predkladaného návrhu zákona je rozšírenie voľby poštou zo zahraničia pre voľby prezidenta Slovenskej republiky s vytvorením možnosti hlasovať aj v druhom kole volieb, ak ani jeden z kandidátov v prvom kole volieb nezískal potrebný počet hlasov. Ministerstvo vnútra na účely voľby poštou navrhuje vytvoriť informačný systém pre voľbu poštou, pomocou ktorého sa volič jednoducho zapíše do osobitného zoznamu voličov, a pomocou ktorého bude informovaný o pohybe poštovej zásielky a hlasovacieho lístka. Zavádza sa nová služba – získanie hlasovacieho lístka z webovej stránky ministerstva vnútra.


Novela volebného zákona

Podobné aktivity

 

Viac informácií:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8905

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com