Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov- projekt podporený dolnozemskou dohodou

 

Miesto realizácie

gymnázium v Kovačici

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 13.10.2022 do 15.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

XII. ročník stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov je zaradený na listinu spoločných dolnozemských projektov v spolupráci slovenských učiteľov zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Odborná zložka bude zastúpená odbornými výstupmi učiteľov z jednotlivých krajín na tému Ako navýšiť počet žiakov v slovenských triedach. Koordinovať stretnutie bude PaedDr. Svetlana Zolňanová. V rámci projektu sa budú udeľovať aj ceny Samuela Tešedíka – ocenenia slovenským zahraničným učiteľom. Cieľ: - oceniť prácu slovenských učiteľov mimo hraníc SR.

Očakávaný prínos projektu

- podnecovať a povzbudzovať činnosť učiteľa v mimoškolských aktivitách s cieľom zachovania materinského jazyka a kultúrneho dedičstva

Dodatočné informácie

Projekt je podporený Dolnozemskou dohodou zoskupuje slovenských pedagógov Dolnej zeme a umožňuje výmenu skúseností, možnosť spolupráce medzi školami (niekoľko škôl má podpísamú medzinárodné Dohody o spolupráci). Na podujatí sa plánuje udeliť cenu Samuela Tešedíka najúspešnejším zahraničným slovenským učiteľom. Podujatie je možné organizovať aj v pandemických podmienkach on-line.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 5 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 950 € 2 000 € 99,17 € 24,79 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0541/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - hudobná kapela na posedenie, a bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0541/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Pestovanie slovenského kultúrneho dedičstva a identity Slovákov v Srbsku - od 31.3.2022 do 17.10.2022

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 7.6.2022 do 26.10.2022

Srbsko Odstráňme jazykové bariéry - od 5.4.2022 do 27.10.2022

Srbsko Slovenské inštitúcie v očiach mladých - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Reklamný film o NRSNM a slovenskej menšine v Srbsku - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Srbsku - od 1.10.2022 do 31.10.2022

Srbsko Slovenské učebnice pre slovenské deti - od 20.8.2022 do 1.11.2022

Srbsko Nákup slovenských hudobných nástrojou - Fujár - od 15.5.2022 do 24.11.2022

Srbsko Vytváranie optimálnych podmienok pre prácu na diaľku počas pandémie COVID -19 - od 7.4.2022 do 24.11.2022

Srbsko Nákup technického vybavenia - prenosných počítačov - od 7.4.2022 do 24.11.2022

Srbsko Divadelná postprodukcia - od 1.4.2022 do 30.11.2022

Srbsko Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Prispievanie k posilňovaniu národnej identity a kultúry Slovákov v Srbsku - od 1.4.2022 do 30.11.2022

Srbsko Tlač Srbsko-slovenského slovníka administratívno - právnicej terminologie - od 6.6.2022 do 30.11.2022

Srbsko Škola online žurnalistiky pre mladých - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Podpora mladým začínajúcim novinárom - od 1.4.2022 do 30.11.2022

Srbsko Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Workshop pre mladých slovenských recitátorov - od 28.8.2022 do 30.11.2022

Srbsko Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade - od 1.10.2022 do 1.12.2022

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 20.6.2022 do 10.12.2022

Srbsko Po slovensky na strednej škole - od 1.9.2022 do 20.12.2022

Srbsko Slovenčina aj pre predškolákov - od 1.2.2022 do 20.12.2022

Srbsko Údržba web stránky pre dištančné vzdelávanie - od 16.1.2022 do 22.12.2022

Srbsko Hrajme sa spolu- prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku - od 24.8.2022 do 22.12.2022

Srbsko Som Slovák a som na to hrdý - od 30.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských médií - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com