Mikulᚠpre najmladších v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej

 

Miesto realizácie

Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej

Požsko Požsko (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.12.2022 do 11.12.2022

Oblas

kultúra

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Ciežom projektu je zorganizovanie krajanského stretnutia podporujúceho udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Novej Belej z radov najmladších krajanov a zapojenia ich do činnosti miestnej skupiny. Formou zábavy a hry účastníci akcie búdu môc si overi svoje schopnosti získané v rámci vyučovania slovenského jazyka na škole, keď budú Mikulášovi recitova slovenské básne, spieva slovenské pesničky, či odpoveda správne na otázky. Počas stretnutia vystúpi aj Detsky folklórny súbor Malí Bežania, ktorý predstaví program s detskými zábavami, do ktorých sa zapoja aj ostatní účastníci stretnutia. Bude to tradičné stretnutie s Mikulášom, ktorý na záver odovzdá darčeky pre deti z Centra slovenskej kultúry v Novej Belej.

Očakávaný prínos projektu

Očakávaným prínosom bude aktivizácia detí zábavnou formou a podpora ich slovnej zásoby i slovenského národného povedomia. Zároveň podujatie zintegrovania miestnu skupinu Spolku Slovákov v Novej Belej a priláka najmladšiu generáciu.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 1 200 €.

 

Žiados na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
500 € 300 € 2,50 € 0,50 € 0,0250 €

Žiados číslo 0436/PL/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Iné - drobné odmeny a sládkostí pre deti

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0436/PL/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Požsko z oblasti Občianska angažovanos

Požsko Mikulᚠpre najmladších v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 2.12.2022 do 11.12.2022

Požsko Páračky - medzigeneračné stretnutie - od 12.9.2022 do 15.12.2022

Požsko Ako chutí domov - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Požsko Oprava a rekonštrukcia dychových nástrojov - od 16.1.2022 do 21.12.2022

Požsko Vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko - od 2.5.2022 do 30.12.2022

Požsko Nákup odmien do súaži organizovaných redakciou Život - od 19.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vydanie Almanachu Slováci v Požsku XXIII. - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Slovenské jedlá - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Požsko Medzigeneračné stretnutia - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Šikovné ruky - od 20.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vianočné koledovanie - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Mikulášske prekvapenie v Kacvíne - od 14.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne žudových remesiel - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup stoličiek do Slovenského domu v Podvlku - od 12.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Podvlku - od 16.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Mikulášske posedenie pre deti v Podvlku - od 1.10.2022 do 31.12.2022

Požsko Sviatok detí v Podvlku - od 10.5.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup žudových krojov pre detskú divadelnú skupinu z Podvlka - od 5.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup techniky pre redakciu Život - od 16.2.2022 do 31.12.2022

Požsko Vybrané slová v obrázkoch - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Podpora aktivít mladej generácie Slovákov v Požsku - od 28.4.2022 do 31.12.2022

Požsko Šikovné ruky naších starých otcov - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Požsko Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com