Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti)

 

Miesto realizácie

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 29.9.2022 do 30.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Projekt je 6. ročníkom dvojdňového dolnozemského výchovno-vzdelávacieho projektu, koncipovaného ako pracovné stretnutie dolnozemských žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Dolnej zeme (Srbsko, Rumunsko a Chorvátsko). Realizuje sa v Báčskom Petrovci v hostiteľskej základnej škole prostredníctvom troch tvorivých dielní z oblasti slovenského jazyka a literárnej výchovy, výtvarnej kultúry a z dejepisu. V tvorivých v dielňach, žiaci sa budú podieľať na zhotovovaní a vypracovaní kreatívnych cvičení s cieľom zvládnutia aktívnej slovnej zásoby, budú pozitívne motivovaní k dosiahnutiu aktívneho ovládania a zdokonaľovania slovenčiny v novom prostredí. Taktiež získajú podrobnejšie vedomosti zo spoločných dejín dolnozemských Slovákov. Projekt je prostriedkom udržiavania a rozvoja jazykového a národného povedomia a kultúrnej identity slovenských dolnozemských žiakov.
Záverom tvorivých dielní sú literárne a výtvarné výtvory slovenských dolnozemských žiakov, ktoré žiaci prezentujú verejnosti tak, že sa daný materiál umiestni na www.caroslov.rs - web-stránku internetového Čaroslovu (spoločný časopis žiakov z vojvodinských slovenských škôl).
Dvojdňové stretnutie slovenských dolnozemských žiakov sa končí zhodnotením seminára a sviatočným udeľovaním priliehavých darčekov. Priebeh seminára a žiacke výtvory budú zaznamenané fotografiami a videozáznamom.
Projekt je prostriedkom udržiavania a rozvoja jazykového a národného povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

-Upevnený rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity u dolnozemských žiakov.
-Zlepšenie jazykovej zručnosti dolnozemských žiakov v materinskom jazyku.
-Získanie hrdosti z dolnozemskej spolupatričnosti a skvalitnená slovenská dolnozemská súčinosti žiakov a učiteľov.
-Získané znalosti a zručnosti zo seminára sa uplatňujú a ďalej odovzdávajú na dolnozemských školách s vyučovacím jazykom slovenským.
-Týmto projektom sa upozorňuje slovenská verejnosť na potrebu posilnenia vplyvu krajanských škôl pri uchovávaní slovenskej svojbytosti ako takej vo všetkých krajinách, kde žijú Slováci.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 5 900 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 1 500 € 33,33 € 6,67 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0427/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové poklady

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0427/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Pestrejšie je lákavejšie - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Cibrenie a zdokonaľovanie prednesu - od 25.8.2022 do 5.10.2022

Srbsko Nakup hudobnih nastrojov na Festival - Piesen je naša radost - - od 25.9.2022 do 6.10.2022

Srbsko Pouličný beh Dr.Janka Bulíka - od 2.10.2022 do 7.10.2022

Srbsko Multifunkčná učebňa - od 1.9.2022 do 10.10.2022

Srbsko Zachovávame tradíciu - od 25.9.2022 do 14.10.2022

Srbsko Počuj, cvič a uplatňuj! - od 15.9.2022 do 16.10.2022

Srbsko Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP - od 1.10.2022 do 25.10.2022

Srbsko Školská brána - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Kým ostarie si Padina - od 1.4.2022 do 30.10.2022

Srbsko Oddychová miestnosť a knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Školská knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tancuj tancuj - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko SLOVENSKÉ KNIHY DO KNIŽNICE - od 15.5.2021 do 12.11.2022

Srbsko Tlačiareň pre učiteľov a žiakov - od 1.4.2022 do 15.11.2022

Srbsko Didaktické potreby v slovenskom jazyku - od 10.4.2022 do 15.11.2022

Srbsko Bezpečná škola- bezpečné miesto pre vzdelávanie žiakov - od 10.8.2022 do 20.11.2022

Srbsko DIGITÁLNE, E-LEARNINGOVÉ UČEBNÉ MATERIÁLY - od 15.3.2022 do 25.11.2022

Srbsko Narodný kalendár 2023-ročenka - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Záhrada ktorá učí - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko KORENE (seminár- odborné zdokonaľovanie pre prednášateľov histórie) - od 20.8.2022 do 30.11.2022

Srbsko Výmena vchodových dverí na budove gymnázia - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Mladí herci - od 31.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Knižné vydanie - 250. rokov školstva v Hložanoch - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Mikro komunita bez hraníc - dokumentárny film o alternatívnej kultúre Slovákov a Rusínov v diaspóre - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko PREDPLATNÉ NA ČASOPISY NA ROK 2021 VYDÁVANÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - od 1.1.2021 do 31.12.2022

Srbsko Grafický tábor žiakov stredných škôl - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 6.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko 5 minútová skrinka - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kancelárie - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vhodné pracovné podmienky - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Malá školská televízia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Bezpečnosť na prvom mieste - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Počítačová učebňa 3-fáza - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Ozveny - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výtvarný tábor akademických výtvarných umelcov v Srbsku - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vydávanie školského časopisu - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné oblečenie pre dievčenskú zložku Orchestríka ZŠ Jána Kollára - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Útulný pobyt - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com