Detský folklórny festival v Gemelčičke

 

Miesto realizácie

Gemelčička, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 19.8.2022 do 18.9.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

130

Počet zasiahnutých

180

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Detský slovenský folklórny festival organizovaný Bihorskou oblasťou DZSČR je regionálnym detským festivalom. Aj v roku 2020 festival bude prebiehať v lokalite Gemelčičika, vo voľnom priestranstve kde počas jedného dňa detské folklórne súbory majú možnosť sa predstaviť tunajším divákom. Ide o podujatie ktoré sa adresuje detským a mládežníckym folklórnym súborom z oblasti. Na scéne vystúpia detské folklórne skupiny z Čerpotoku, Varzaľa, Gemelčičky, zo Šarian a Bodonoša, ktoré prezentujú choreografie špecifické bihorskému regiónu. Ako hosť festival sa zúčastňuje aj vybraný reprezentatívny súbor z Rumunska alebo zo slovenského zahraničia. Cieľom detského festivalu je aktívne zapojenie detí do zachovania tradičnej slovenskej kultúry, zachovanie národnej a kultúrnej identity v kruhoch slovenskej mládeže z Rumunska, zachovanie slovenských ľudových hodnôt, vzájomná socializácia detí z rôznych lokalít, kultivovanie nadania našich najmladších predstaviteľov slovenskej komunity.

Očakávaný prínos projektu

Udržiavanie slovenského jazyka, kultúry a identity. Podporovanie detského folklóru a miestnych slovenských zvykov a obyčají.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 7 900 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 400 € 1 000 € 18,46 € 13,33 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0359/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0359/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Rumunsko Kultúrno-prezentačný výmenný pobyt Nadlačanov v Argentíne - od 18.7.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 21.4.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Dni slovenského zahraničia v Rumunsku – v súčinnosti so SZSZ - od 1.7.2022 do 15.11.2022

Rumunsko Medzinárodný festival Bez hraníc medzi Slovákmi z Novej Huty - od 1.7.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Účasť na Seminári pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme spoločný dolnozemský projekt - od 25.8.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR - od 1.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe - od 16.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 4.4.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Poézia – moja láska - od 19.9.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj - od 4.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Nákup počítača s príslušenstvom pre rozhlasové štúdio v Nadlaku - od 2.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR - od 14.7.2022 do 11.12.2022

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 21.1.2022 do 12.12.2022

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2022 do 15.12.2022

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa - od 11.4.2022 do 16.12.2022

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa - od 18.7.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 14.2.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 14.3.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 1.2.2022 do 30.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 7.3.2022 do 30.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com