Slovenčinár-metodický časopis

 

Miesto realizácie

Békešská Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.11.2022 do 15.12.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

350

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zmapovanie situácie vo vyučovaní slovenského jazyka, literatúry a kultúry v dolnozemských regiónoch, výmena informácií a skúseností, predstavenie nových metôd a foriemučiteľom slovenského jazyka, dejín a národopisu, zachovanie duchovných hodnôt vo vyučovacom procese, posilnenie spolupatričnosti dolnozemských učiteľov. Obsah bude zostavený z príspevkov odborného seminára Stretnutia dolnozemských učiteľov.

Očakávaný prínos projektu

Zachovávanie a oživenie slovenského kultúrneho dedičstva v mimo vyučovacom procese, sumarizovanie aktivít pedagógov v slovenských národnostných školách v Maďarsku, v Rumunsku , v Chorvatsku a v Srbsku, vymedzenie hraníc kultúrnej identity dolnozemských Slovákov a dvoch dimenzií minoritnej kultúry.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2022: 17 300 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 2 000 € 133,33 € 11,43 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0142/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0142/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Maďarsko Školský rozhlas-vybudovanie ozvučenia budovy - od 2.10.2022 do 2.12.2022

Maďarsko Slovenčinár-metodický časopis - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Robotika pre každého - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Projektová miestnosť pre edukačných aktivit - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Pohyblivé noty - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Malí záhradkári - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia dvora materskej školy - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Tancuj, tancuj, vykrúcaj...."po štvrté" - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Digitálne pieskovisko - Digitalizácia výučby geografie, dejepisu a slovenskej vzdelanosti - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenská rodná dedina III - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia tried - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko “Už sme… / Mi már...:” - Workshop pre poslucháčov univerzít - od 31.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Doplnenie fondu Knižnice a dokumentačného centra SM - od 2.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup digitálnej technológie - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com