Outdoorová edukácia pre učiteľky materských škôl „ZOBER MA VON“

 

Miesto realizácie

Liptovská Štiavnica, Slovenská Republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 5.10.2022 do 7.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

8

Počet zasiahnutých

50

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Všeobecný cieľ:
Zvýšiť vedomosti a zlepšiť zručnosti učiteľov materských škôl v oblasti využívania outdoorovej edukácie v pedagogickej praxi.
Špecifické ciele: predstaviť outdoorový prístup a jeho základné teoretické a filozofické východiská, vymedziť pojem outdoorová edukácia
• predstaviť základné odlišnosti outdoorového prístupu a tradičného prístupu k edukácii v ranom detstve
• predstaviť benefity outdoorového prístupu a prepojenie na vývinové potreby dieťaťa
• predstaviť úlohu učiteľa v procese edukácie dieťaťa v kontexte outdooru
• predstaviť možnosti a spôsoby zdolávania prekážok a výhody tímovej spolupráce v MŠ vo vzťahu k outdooru
• predstaviť problematiku odlišného vnímania rizika a výziev a bezpečného využívania outdoorového prístupu v prostredí materskej školy
• prehĺbiť spôsoby efektívnej komunikácie a spolupráce s rodičmi v kontexte outdooru
• oboznámiť s možnosťami využívania okolitého prostredia MŠ a školského dvora v súlade s príležitosťami, ktoré vonkajší priestor ponúka, s ohľadom na vývinové potreby a záujmy detí
• rozvinúť zručnosti aplikácie outdoorovej edukácie v dennodennej praxi materskej školy
• podporiť schopnosť tvorby nástrojov na hodnotenie pokroku dieťaťa a aktivít vo vonkajšom prostredí
• podporiť schopnosť praktickej organizácie a riadenia edukačného procesu založeného na outdoorovom prístupe
• rozvinúť schopnosť tvorby konkrétnych nástrojov na riadenie edukačného procesu vonku/ročný, mesačný, týždenný plán
• rozvinúť schopnosť tvorby konkrétnych aktivít pre outdoorovú edukáciu
• rozvinutie schopnosti realizácie zmien a úprav vonkajšieho prostredia – školského dvora pre potreby outdoorovej edukácie.
Forma vzdelávania:
16 hodín prezenčne (2 x 8 hodín) Prezenčná forma bude realizovaná formou prednášok, praktických cvičení, skupinovým a zážitkovým vzdelávaním.
Prezenčná časť školiaceho programu, v rozsahu 2 x 8 hodín, pozostáva z teoretickej časti – prezentácie teoretických východísk a princípov outdoorovej edukácie, zdieľania príkladov dobrej praxe zo zahraničia i SR, ukážok konkrétnych aktivít vonku, plánovania, prípravy vlastných riadiacich nástrojov outdoorovej edukácie a konkrétnych praktických aktivít podporujúcich rozvoj a zdravý vývin dieťaťa. Teoretická časť v rozsahu 2 x 8 hodín pokryje nasledovné tematické celky:
1. outdoorový prístup a jeho základné teoretické a filozofické východiská, vymedzenie pojmu outdoorová edukácia
2. základné odlišnosti outdoorového prístupu a tradičného prístupu k edukácii v ranom detstve
3. benefity outdoorového prístupu a prepojenie na vývinové potreby dieťaťa
4. úloha učiteľa v procese edukácie dieťaťa v kontexte outdooru
5. možnosti a spôsoby zdolávania prekážok, výhody tímovej spolupráce v MŠ vo vzťahu k outdooru
6. odlišné vnímanie rizika a výzvy, bezpečné využívanie outdoorového prístupu v prostredí materskej školy
7. spôsoby efektívnej komunikácie a spolupráce s rodičmi v kontexte outdooru
8. možnosti úprav okolitého prostredia MŠ a školského dvora v súlade s príležitosťami, ktoré vonkajší priestor ponúka, s ohľadom na vývinové potreby a záujmy detí
9. aplikácia outdoorovej edukácie v dennodennej praxi materskej školy
10. tvorba nástrojov na hodnotenie pokroku dieťaťa a aktivít vo vonkajšom prostredí
11. praktická organizácia a riadenie edukačného procesu založeného na outdoor prístupe
12. tvorba nástrojov riadenia edukačného procesu vonku/ročný, mesačný, týždenný plán
13. tvorba konkrétnych aktivít pre outdoorovú edukáciu
14. zmeny a úpravy vonkajšieho prostredia – školského dvora pre potreby outdoorovej edukácie
Lektori:
Okrem vyššie uvedených garantov, ktorí budú zároveň i lektormi vzdelávacieho programu, sú ďalšími lektormi projektoví manažéri a tréneri občianskeho združenia INAK, vyškolení v oblasti outdoorovej edukácie v rámci medzinárodného projektu TAKE ME OUT http://takemeoutproject.eu/.
Lektori sú zároveň pracovníkmi s praxou, ktorí pôsobia v danom alebo príbuznom odbore priamo súvisiacom s obsahom vzdelávacieho programu, s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, s lektorskou činnosťou, praxou minimálne 5 rokov v danom alebo príbuznom odbore, dlhoročnými skúsenosťami s lektorovaním a tvorbou metodických materiálov pre predprimárne, primárne i sekundárne vzdelávanie.
PaedDr. Adriana Kováčová
Mgr. Janka Sýkorová

Očakávaný prínos projektu

Absolvent po ukončení vzdelávania:
• pozná outdoorový prístup a jeho základné teoretické a filozofické východiská, chápe pojem outdoorová edukácia
• má poznatky o tom, v čom je tento prístup odlišný od tradičného prístupu k edukácii v ranom detstve
• pozná benefity tohto prístupu a chápe prepojenie na vývinové potreby dieťaťa
• chápe svoju úlohu v procese edukácie dieťaťa v kontexte outdooru
• pozná možnosti a spôsoby zdolávania prekážok a výhody tímovej spolupráce v MŠ vo vzťahu k outdooru
• pozná problematiku odlišného vnímania a prístupu k rizikám a výzvam a vie, ako tento prístup bezpečne využívať v prostredí svojej materskej školy
• pozná spôsoby efektívnej komunikácie a spolupráce s rodičmi v kontexte outdooru
• pozná možnosti úpravy okolitého prostredia MŠ reflektujúc a využívajúc naplno príležitosti, ktoré vonkajší priestor ponúka, s ohľadom na rozvojové potreby a záujmy detí.
Okrem teoretických poznatkov má absolvent v rámci praktickej časti:
• rozvinuté zručnosti praktickej aplikácie outdoorového prístupu v dennodennej praxi materskej školy
• rozvinuté schopnosti vytvárať nástroje na hodnotenie pokroku dieťaťa a aktivít vo vonkajšom prostredí
• rozvinuté schopnosti praktickej organizácie a riadenia edukačného procesu založeného na outdoor prístupe
• rozvinuté schopnosti vytvárania konkrétnych nástrojov na riadenie edukačného procesu vonku/ročný, mesačný, týždenný plán
• rozvinuté schopnosti navrhovania a vytvárania konkrétnych aktivít pre outdoorovú edukáciu
• rozvinuté schopnosti realizácie zmien a úprav vonkajšieho prostredia – školského dvora pre potreby outdoorovej edukácie

Dodatočné informácie

Cieľom účasti učiteliek MŠ na vzdelávaní je:
- Zdokonaľovanie jazyka,
- Zvyšovanie pedagogickej a metodickej úrovne učiteliek materských
škôl so slovenskou vyučovacou rečou vo Vojvodine,
-Aplikovanie získaných vedomosti a zručností do praxe v tunajších
predškolských zariadeniach.
- Prezentovanie získanej pedagogickej praxe pedagogickým
pracovníkom vo Vojvodine.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 886 € 0 € 360,75 € 57,72 € -

Žiadosť číslo 0348/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Cestovné poistenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - Školné 8 osôb x 150 eur dvojdňové školenie

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Slovenčina rastie v mojom srdiečku - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Pestrejšie je lákavejšie - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Cibrenie a zdokonaľovanie prednesu - od 25.8.2022 do 5.10.2022

Srbsko Nakup hudobnih nastrojov na Festival - Piesen je naša radost - - od 25.9.2022 do 6.10.2022

Srbsko Multifunkčná učebňa - od 1.9.2022 do 10.10.2022

Srbsko Zachovávame tradíciu - od 25.9.2022 do 14.10.2022

Srbsko Počuj, cvič a uplatňuj! - od 15.9.2022 do 16.10.2022

Srbsko Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP - od 1.10.2022 do 25.10.2022

Srbsko Školská brána - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Kým ostarie si Padina - od 1.4.2022 do 30.10.2022

Srbsko Oddychová miestnosť a knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Školská knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tancuj tancuj - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko SLOVENSKÉ KNIHY DO KNIŽNICE - od 15.5.2021 do 12.11.2022

Srbsko Tlačiareň pre učiteľov a žiakov - od 1.4.2022 do 15.11.2022

Srbsko Didaktické potreby v slovenskom jazyku - od 10.4.2022 do 15.11.2022

Srbsko Bezpečná škola- bezpečné miesto pre vzdelávanie žiakov - od 10.8.2022 do 20.11.2022

Srbsko DIGITÁLNE, E-LEARNINGOVÉ UČEBNÉ MATERIÁLY - od 15.3.2022 do 25.11.2022

Srbsko Narodný kalendár 2023-ročenka - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Záhrada ktorá učí - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko KORENE (seminár- odborné zdokonaľovanie pre prednášateľov histórie) - od 20.8.2022 do 30.11.2022

Srbsko Výmena vchodových dverí na budove gymnázia - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Mladí herci - od 31.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Knižné vydanie - 250. rokov školstva v Hložanoch - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Mikro komunita bez hraníc - dokumentárny film o alternatívnej kultúre Slovákov a Rusínov v diaspóre - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko PREDPLATNÉ NA ČASOPISY NA ROK 2021 VYDÁVANÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - od 1.1.2021 do 31.12.2022

Srbsko Grafický tábor žiakov stredných škôl - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 6.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko 5 minútová skrinka - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kancelárie - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vhodné pracovné podmienky - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Malá školská televízia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Bezpečnosť na prvom mieste - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Počítačová učebňa 3-fáza - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Ozveny - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výtvarný tábor akademických výtvarných umelcov v Srbsku - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vydávanie školského časopisu - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné oblečenie pre dievčenskú zložku Orchestríka ZŠ Jána Kollára - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Útulný pobyt - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com