26. Detský folklórny festival Zlatá brána

 

Miesto realizácie

Kysáč, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 21.6.2019 do 23.6.2019

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

1 500

Počet zasiahnutých

25 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Detský folklórny festival ZLATÁ BRÁNA je festival slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území
Vojvodiny. Poslaním detského folklórneho festivalu je predovšetkým vytvoriť
podmienky na hudobné a tanečné prejavovanie sa detí, ktoré sa pestovaním prvkov slovenskej ľudovej kultúry stávajú dôslednými sprostredkovateľmi odkazov blízkej a dávnej minulosti zo života Slovákov. Vytváranie takejto pevnej väzby detí s vlastnou tradíciou následne dáva pocit spolupatričnosti a uvedomelosti a ten je vždy zdravím základom každej identity.
Z roka na rok sa stretávame s čoraz väčším počtom účastníkov a práve to nám je zárukou, že v zachovávaní tradície budeme mať skvelých pokračovateľov. Ciele festivalu sú aj zoskupiť deti, aby sa nielen zoznámili, ale aj zveľaďovali ešte jedno bohatstvo - priateľstvo. Zoskupiť odborníkov, pedagógov, osvetových a kultúrnych pracovníkov, ktorí pracujú s deťmi, spoločná analýza festivalu, odborné usmernenie začiatočníkov v tvare semináru, vzájomných rozhovorov.

Očakávaný prínos projektu

Zachovávanie si materinského jazyka, kultúry a tradície, kultúrne dedičstvo našich predkov. Zoskupenie deti, aby sa nielen zoznámili, ale aj zveľaďovali ešte jedno bohatstvo: priateľstvo. Zoskupenie odborníkov,
pedagógov, osvetových a kultúrnych pracovníkov, ktorí pracujú s deťmi, spoločná analýza festivalu, odborné usmernenie začiatočníkov v tvare semináru, vzájomných rozhovorov. Festival umožní deťom, osvetovým a kultúrnym pracovníkom, aby prezentovali svoju prácu, pozreli si prácu ostatných účastníkov a na základe toho ohodnotia aj svoju prácu. Umožní im, aby sa zoznámili, nadviazali kontakty a navzájom medzi sebou ďalej na poli kultúry spolupracovali.

Dodatočné informácie

Počet priamych účastníkov projektu: 1500 účastníkov - detí z celej Vojvodiny (od predškolskej ustanovizne do 15 rokov – 40 súborov) ako i hosťujúce súbory zo Slovenskej a Chorvátskej republiky.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 200 € 1 600 € 2,13 € 0,13 € 0,0381 €

Žiadosť číslo 0120/RS/2019 (R): Podporená

Požadované položky: ozvučenie a osvetlenie (prenájom), suveníry pre účastníkov, nákup materiálu pre kostýmy hercov moderátorov, platby za odborné služby (krajčírka kostýmov, pracovníci pri montáži a demontáži scénografie), ubytovanie a strava pre súbor zo Slovenska, bankové poplatky

Schválené položky: ozvučenie a osvetlenie (prenájom), suveníry pre účastníkov, nákup materiálu pre kostýmy hercov moderátorov, platby za odborné služby (krajčírka kostýmov, pracovníci pri montáži a demontáži scénografie), ubytovanie pre súbor zo Slovenska

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0120/RS/2019

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Vybavenie javiska -svetelná technika pre scénické svietenie - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rekonštrukcia a modernizácia objektu divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rockový album vojvodinských Slovákov - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Socha Zuzky Medveďovej - od 1.4.2022 do 5.10.2022

Srbsko 4. bienále Majstri fotografie - od 18.9.2022 do 18.10.2022

Srbsko Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci - od 20.3.2022 do 23.10.2022

Srbsko Workshop: metodika prípravy, škrobenia a žehlenia pivnických spodných sukieň - od 28.5.2022 do 28.10.2022

Srbsko Kubányovská rodina a dolnozemskí Slováci - od 10.5.2022 do 25.11.2022

Srbsko Staré maliarske valčeky - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Rekonštrukcia tradičných slovenských krojov z Aradáča - od 4.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko 7.bienále slovenských výtvarníkov amaterov - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Svetový kalendár 2023 - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko TRÓN kapitálna fotomonografia - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Umelecká etno art výstava TRÓN - Európske mesto kultúry - Nový Sad 2022 - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Vytváranie podmienok pre prácu v zimnom období - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Postoje vojvodinských Slovákov voči celomenšinovým hudobno-folklórnym festivalom. - od 10.6.2022 do 30.11.2022

Srbsko Tradičná technika tkania a vytkávania na krosnách v obci Selenča (Srbsko) - od 10.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko Slovenská grafika v Srbsku - od 1.10.2022 do 1.12.2022

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko XVIII. ročník muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zabespečenie kamery a foto aparáta - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko „Troja a ja“ - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko „Medzi skutočnosťou a snom, Troja a ja“ - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nakup technickeho vybavenia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Cyklus odborných vzdelávacích workshopov v oblasti tradičnej kultúry - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výskum a príprava materiálu na vydanie publikácie o hudobnom folklóre Slovákov v Pivnici, v Srbsku - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Cyklus odborných vzdelávacích workshopov v oblasti tradičnej kultúry - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Digitalizačné centrum slovenského insitného maliarstva v Srbsku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com