Denný prázdninový tábor SJ pre deti z Paríža a jeho okolia

 

Organizátor

Asociácia Petit Slávik

Francúzsko Francúzsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

PARÍŽ

Francúzsko Francúzsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.10.2022 do 28.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Denný prázdninový tábor SJ v Paríži a okolí bude zameraný na intenzívnu výučbu a komunikáciu v slovenskom jazyku prostredníctvom sprievodných kultúrnych aktivít. Deťom prostredníctvom ústrednej témy spojenej so Slovenskom ponúkneme vedomosti o Slovensku, slovenskej kultúre a tradíciach. Pri plánovaní bude vytýčená hlavná téma týždňa a následne od nej čiastkové témy dní, zamerané na hudbu, literatúru a hudobno - pohybové činnosti.

Očakávaný prínos projektu

Po úspešných dvoch ročníkoch tohoto projektu máme konkrétne výsledky, ktoré svedčia o efektivite a potrebe neustáleho kontaktu detí so Slovenskom, najmä v tomto pandemickom období, kedy je cestovanie a spoznávanie Slovenska priamo v krajine zložitejšie. Deti prostredníctvom ponúknutých hier, hudby, hudobno - pohybových činností a kreatívnych ateliéroch budú mať možnosť spoznať slovenskú minulosť i súčasnosť. V tomto projekte je taktiež nezanedbateľný sociálny kontakt - vznikajúce priateľské vzťahy medzi deťmi, ktoré v nemalej miere prispievajú k celkovému pozitívnemu vzťahu ku Slovensku.

Dodatočné informácie

Požadovaná dotácia pokryje len čiastkové výdavky spojené s uskutočnením projeku.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 2 200 € 80,00 € 40,00 € 0,2200 €

Žiadosť číslo 0897/FR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0897/FR/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Francúzsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com