Výjazdové zasadnutie seniorálneho presbyterstva na Slovensku

 

Miesto realizácie

Slovenská republika

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.6.2022 do 2.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku, vznikol v r. 1933. Slováci evanjelici v Rumunsku sú
málopočetní a seniorát realizuje koordináciu slovenských evanjelických zborov, tak v rámci cirkvi, ako aj pri spolupráci navonok. Seniorát má na starosti aj spoluprácu s inými národnostnými organizáciami z
Rumunska a zo zahraničia. Keďže medzi naše stále priority patrí aj udržiavanie a rozvoj národného
povedomia u našich členov, sme sa rozhodli o zorganizovanie výjazdového zasadnutia presbyterstva
seniorátu na Slovensku. Takýmto spôsobom by sme pre našich členov poskytli aj možnosť navštíviť časť kultúrnohistorických a prírodnych skvostov materskej krajiny.
Počas pobytu na Slovensku plánujeme o.i. navštíviť napríklad časť artikulárnych kostolov, niektorú z jaskýň, ale aj múzeá a ďalšie kultúrne objekty.

Očakávaný prínos projektu

Upevnenie národného povedomia členov presbyterstva a lepšie spoznanie kultúrnohistorických a prírodnych
skvostov materskej krajiny - Slovenska.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 2 200 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 500 € 500 € 183,33 € 36,67 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0558/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - krátkodobý prenájom priestorov

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0558/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com