Voľný nákup beletrie, detskej, odbornej, encyklopedickej a slovníkovej literatúry

 

Miesto realizácie

Slovenská republika

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 11.7.2022 do 23.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Slovenský evanjelický cirkevný zbor vo Vukovej založili Slováci v r. 1824 a pretrváva až dosiaľ. Je súčasťou
Evanjelickej luteránskej cirkvi v Rumunsku a má právnu subjektivitu. V súčasnosti počíta viac ako 250 veriacich.
Všetci sú slovenskej národnosti. Pozostáva z matkocirkvi Vuková a fílie Temešvár. Od príchodu Slovákov cirkev bola a dodnes je jediným miestom, kde sa hovorí výlučne slovenským jazykom. Na našich stretnutiach pripisujeme veľký význam kultivovaniu slovenského jazyka.
Vykonávame aj rôzne kultúrno-osvetové činnosti ako: stretnutia mládeže, premietanie náučných filmov a
slovenských filmov. Máme pomerne komplexnú činnosť na národnom poli. Organizujeme aj rôzne
výchovnovzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých. Keďže nemáme možnosť pozerať slovenské
televízne programy, pre nás je veľkým prínosom spoznávať slovenské filmové umelecké diela, čítať knihy
a aj takouto formou si obohacovať a zdokonaľovať aj slovenský materinský jazyk v súčasnej spisovnej forme.

Očakávaný prínos projektu

Skvalitnenie úrovne slovenského jazyka v spisovnej podobe, sprostredkovanie aktraktívnych slovenských
rozprávok a filmov pre miestnych Slovákov, sprostredkovanie pracovných zošitov pre miestnu slovenskú materskú školu.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 1 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
800 € 400 € 8,00 € 4,00 € 0,0160 €

Žiadosť číslo 0551/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0551/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com