Účasť na Prehliadke sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... 2022

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 22.9.2022 do 26.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

90

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Slovenský evanjelický cirkevný zbor vo Vukovej založili
Slováci v r. 1824 a pretrváva až dosiaľ. Je súčasťou
Evanjelickej luteránskej cirkvi v Rumunsku a má právnu
subjektivitu. V súčasnosti počíta viac ako 250 veriacich.
Všetci sú slovenskej národnosti. Pozostáva z matkocirkvi
Vuková a fílie Temešvár. Od príchodu Slovákov cirkev
bola a dodnes je jediným miestom, kde sa hovorí výlučne
slovenským jazykom. Na našich stretnutiach pripisujeme
veľký význam kultivovaniu slovenského jazyka.
Vykonávame aj rôzne kultúrno-osvetové činnosti ako:
stretnutia mládeže, premietanie náučných filmov a slovenských filmov. Máme pomerne komplexnú činnosť na národnom poli. Organizujeme aj rôzne výchovnovzdelávacie aktivity pre deti, mládež a
dospelých.
V r. 2022, sa opäť (po dvojročnej prestávke zapríčinenej pandemiou Covid) plánujeme zúčastniť na
galakoncerte prehliadky „CEZ NADLAK JE...“ v Nadlaku (približne 30 osôb). Pre nás by to znamenalo bohatý umelecký zážitok, potešenie duše slovenskou ľudovou piesňou a tancom, hlavne utvrdenie v slovenskosti.

Očakávaný prínos projektu

Možnosť sledovať kvalitné celovečerné kultúrne podujatie v slovenskom jazyku, posilnenie slovenského
povedomia našich členov.
Stretnutie sa so Slovákmi z iných slovenských lokalít v Rumunsku a na celej Dolnej zemi.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 2 850 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 100 € 400 € 36,67 € 12,22 € 0,0160 €

Žiadosť číslo 0549/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Strava (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0549/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com