Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 7.3.2022 do 30.12.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Časopis Naše snahy PLUS vychádza už 18. ročník. Je prevažne literárnym časopisom, ale dáva priestor aj
rôznym kultúrnym, školským či historickým úvahám, mikroštúdiam, ktoré majú odbornejší ráz v porovnaní s tými z Našich snáh. Účelom časopisu je priblížiť čitateľom ukážky z najnovšej literárnej tvorby a knižnej produkcie slovenských autorov v Rumunsku, ale aj reprezentatívnych a najnovších diel slovenských autorov zo Slovenska a z Dolnej zeme.
Naše snahy PLUS ponúka priestor na literárny či výtvarný debut mladým slovenským autorom.
Časopis vychádza ako štvrťročník, má rozsah okolo 48 strán a viac vo formáte B5, s čiernobielym vnútrom a farebnou obálkou.
Ciele časopisu: zber, prenos a prezentáciu pôvodnej tvorby Slovákov z Rumunska a Dolnej zeme; publikovanie rozsiahlejších príspevkov, ktorých vedeckejšie ladenie sa viac hodí do neho ako do Našich snáh; zachovanie národného povedomia rostredníctvom kultúry, resp.literatúry.

Očakávaný prínos projektu

Časopis zapĺňa medzeru spôsobenú absenciou slovenskej beletrie v slovenských komunitách v
Rumunsku a okrem esteticko-výchovnej stránky je prínosom k pestovaniu materinského jazyka a
povedomia Slovákov v Rumunsku, ale aj pre celé slovenské zahraničie.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 15 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 000 € 2 500 € 14,00 € 2,33 € 0,1000 €

Žiadosť číslo 0247/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Iné - notebok, tlačiareň a softvér

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0247/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com