Účasť na Seminári pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme spoločný dolnozemský projekt

 

Miesto realizácie

Békešská Čaba, Maďarsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 25.8.2022 do 27.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

400

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Súčasný svet si vyžaduje moderný prístup k najmladšej generácii a postupné nenásilné a hravé budovanie
slovenského povedomia a znalostí slovenského jazyka.
Učiteľky materských škôl musia disponovať najnovšími poznatkami, nielen zo sféry výchovy a psychológie, ale aj ako budovať toto povedomie u malých Slovákov a toto môžeme zabezpečiť v rámci projektu, v ktorom bude obsiahnuté nadobudnutie rôznych didaktických kompetencií so špecifikami práce v slovenských materských školách v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku.
Cieľom projektu je poukázať na dobré zvyky v praxi učiteliek slovenských MŠ na Dolnej zemi, vzájomná výmena skúseností.
V r. 2022 ho gestorsky zabezpečuje Metodické pedagogické centrum slovákov v Maďarsku pri CSS. DZSČR sa uchádza o prostriedky na prepravu účastníkov (mikrobus).

Očakávaný prínos projektu

Kompetencie získané počas projektu umožnia učiteľkám MŠ z Dolnej zeme ľahšie odolávať problémom, s ktorými sa vo svojich regiónoch stretávajú pri svojej každodennej činnosti. Vďaka spolupráci s lektormi zo Slovenska sa na Dolnú zem dostanú súčasné trendy uplatňované pre túto vekovú kategóriu v materskej krajine.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 800 € 20,00 € 2,50 € 0,0320 €

Žiadosť číslo 0152/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0152/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com