Cena Samuela Tešedíka 2022. Spoločný dolnozemský projekt

 

Miesto realizácie

Nadlak - Rumunsko/Slovenská republika/Srbsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

90

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V priebehu tristoročnej existencie slovenskej diaspóry vzdelávanie a výchova v materinskom jazyku zohráva dôležitú úlohu. Slovenské školstvo najmä na Dolnej zemi má vybudovaný vlastný inštitucionálny systém. Slovenské komunity v iných krajinách majú iné formy a spôsoby vzdelávania v materčine.
Keď určitá osoba venuje značnú časť svojho aktívneho života práve vzdelávaniu a výchove mladých generácií v slovenskom jazyku, predpokladá to veľkú obetavosť a práve preto sa prostredníctvom tejto ceny snažíme aspoň morálne oceniť ich prácu.
Naši krajanskí učitelia pôsobia v pomerne zložitých situáciach. Títo zanietenci však dokážu robiť zázraky a udržať slovenský jazyk a povedomie živé po mnohé generácie. Organizácie dolnozemských Slovákov
preto už dlhšie obdobie zvažovali nájsť adekvátnu formu odmeňovania tých najaktívnejších pedagógov. Od r. 2012 Cena Samuela Tešedíka sa stáva spoločným dolnozemským projektom. V rokoch 2013-2021 sa podpisovatleia dohody rozhodli v projekte pokračovať.
Cena sa udeľuje spravidla trom osobnostiam z radov pedagógov pôsobiacich v slovenskom zahraničnom svete a osobnostiam z materskej krajiny, ktorí sa výrazne a dlhodobo pričinili o rozvoj vzdelávania v materinskom jazyku v zahraničí. Každoročne udeľujeme aj najviac päť pamätných listov v súlade s priloženým štatútom ceny.
V r. 2020, sme cenu v špecifických podmienkach pandémie po deviaty krát slávnostne odovzdali v každej krajine zvlášť a v r. 2021 sa slávnostné odovzdávanie uskutočnilo v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

Cenu je možné získať v jednej zo štyroch oblastí, ktoré sú podrobne uvedené v priloženom štatúte ceny,
schválenom zriaďovateľmi. Taktiež je možné získať aj pamätné listy.
Podporením tohto grantu spoločne prispieme hlavne k morálnemu oceneniu tej nevyčísliteľnej práci, ktorú učitelia pôsobiaci na slovenských školách v zahraničí odvádzajú svojou sústavnou každodennou a veľmi komplexnou aktivitou v prospech udržania a rozvoja slovenskosti v radoch mladých generácií našich príslušníkov.
Projekt mal veľmi pozitívny ohlas v radoch krajanských komunít najmä na Dolnej zemi, kde fakticky aj registrujeme najväčší počet slovenských učiteľov pôsobiacich v zahraničí. Majúc na zreteli, že laureátmi ceny sa stali učitelia z Chorvátska, Maďarska, Srbska, Rumunska a zo Slovenska, cena je prínosom pre viacero krajanských komunít. Jej adresovateľnosť je však omnoho širšia, keďže je adresovaná celému slovenkému zahraničnému svetu.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 17 200 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 750 € 3 500 € 75,00 € 11,25 € 0,1400 €

Žiadosť číslo 0127/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0127/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com