Intenzívna výučba slovenčiny, školský tábor Philip Island

 

Miesto realizácie

Christian Youth Centre, The Island, Cowes, Philip Island, Austrália

Austrália Austrália (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 25.11.2022 do 27.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

70

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Program tábora je zameraný na precvičovanie a zdokonaľovanie slovenského jazyka, športové hry a
upevňovanie priateľstiev medzi det\'mi, rodičmi a učiteľmi. Učiteľky si pripravujú program z vlastivedy,
národných reálií, a program na kultúrne podujatia, ktoré reprezentujú slovenskú kultúru a slovenskosť.
Trvanie tábora je od piatku večera do nedele popoludnia. Budúci rok sa bude konať desiaty ročník. Pre
znevýhodnené rodiny m?že združenie poskytnúť finančnú pomoc nakoľko je to veľký výdavok.

Očakávaný prínos projektu

Hlavným účelom je pokračovat\' v tradícií slovenskej komunitnej činnosti a udržiavať ju medzi mladými rodinami , vyučovať slovenčinu pre našu mladšiu ale aj staršiu generáciu a udržať a zlepšovať znalosť slovenskeho jazyka v praxi.

Dodatočné informácie

Projekt je urceny slovenskej komunite - mladým rodinám s deťmi, ale aj dospelým zo slovenskej komunity, ktorí sa chcú zdokonaliť v slovenčine.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2023: 15 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 500 € 4 000 € 216,67 € 92,86 € 0,3333 €

Žiadosť číslo 0083/AU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Ocenenia (BV),Iné - Web-stránka, jej správa a aktualizácia

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0083/AU/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Austrália z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com