Nákup notebooku

 

Miesto realizácie

Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 30.11.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku, vznikol v r. 1933. Slováci evanjelici v Rumunsku sú málopočetní a seniorát realizuje koordináciu slovenských evanjelických zborov, tak v rámci cirkvi, ako aj pri spolupráci navonok. Do r. 2017 post seniora bol zastávaný od r. 1992 nadlackým farárom a priestory boli totožné pre nadlacký zbor a seniorát.
V apríli 2017 seniorom sa stál farár z Vukovej a bolo potrebné riešiť reorganizáciu administratívnych
priestorov seniorátu. Napr. pomocou dotácie ÚSŽZ sme kanceláriu zariadili najnutnejším nábytkom a technickým vybavením. Seniorát má aj úlohu koordinácie spolupráce všetkých cirkevných zborov, aj spoluprácu s inými národnostnými organizáciami z Rumunska a zo zahraničia, potrebuje mať vhodné podmienky na tento účel.
Tentoraz sa uchádzame o finančnú podporu na nákup notebooku, ktorý bude využívaný jednak na kancelárske potreby, ale aj na rôzne projekcie pri podujatiach a programoch pre potreby nášho seniorátu.

Očakávaný prínos projektu

Bezpečné fungovanie a optimálna realizácia naších činností.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2022: 1 800 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 300 € 0 € 65,00 € 0,43 € -

Žiadosť číslo 0559/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup softwaru (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com