Vinobranie v Bodonoši

 

Miesto realizácie

Bodonoš, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 7.10.2022 do 30.10.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

130

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Každoročne sa v Bodonoši organizuje kultúrne podujatie Vinobranie, ktorá je dňom vďakyvzdania za celoročnú úrodu. Začína sa svätou omšou a pokračuje kultúrnym programom, v rámci ktorého sa predstavia rôzne slovenské folklórne súbory, publikum sa zapája do rôznych súťaží ako zaspievať pieseň o hrozne alebo víne, rýchlosť v jedení hrozna, najlepšie víno z Bodonoša, atď.
Cieľ projektu: vzbudenie záujmu a rozvinutie vedomostí spoznávania a uchovávania tradičných kultúrnych hodnôt Slovákov z Bihorskej oblasti a taktiež povzbudenie slovenského národného povedomia pomocou kultúrnych predstavení folklórnych súborov z okolitých slovenských osád. Účel: zachovanie ľudových obyčají týkajúcich sa pestovania a zberu hrozna Prínosom je pretrvávanie slovenských obyčají, piesní a tancov, spoznanie piesní a tancov z okolitých slovenských dedín, ktoré prednesú ich folklórne skupiny.

Očakávaný prínos projektu

Propagácia kultúrnych hodnôt Slovákov z Bodonoša.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2023: 450 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 0 € 30,77 € 26,67 € -

Žiadosť číslo 0358/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Rumunsko Dni slovenskej kultúry v bihorskej oblasti - od 3.8.2023 do 22.10.2023

Rumunsko Účasť na Seminári slovenských dolnozemských pedagógov spoločný dolnozemský projekt - od 4.10.2023 do 29.10.2023

Rumunsko Účasť Nadlačanov na Dni školy v Svätom Petre - od 8.9.2023 do 29.10.2023

Rumunsko Konferencia profesorov a vysokoškolákov študujúcich na rumunských vysokých školách - od 2.10.2023 do 30.10.2023

Rumunsko Účasť na Putovnej súťaži zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov. Spoločný dolnozemský projekt - od 18.9.2023 do 26.11.2023

Rumunsko Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Poézia – moja láska - od 11.9.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 20.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR - od 3.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR - od 10.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj - od 10.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 6.2.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Portréty osobností Slovákov v Nadlaku - od 20.3.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku - od 17.7.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku - od 17.7.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Kroje pre detskú zložku FS Cerovina - od 15.5.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 6.3.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 2. etapa - od 17.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2023 do 16.12.2023

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 20.1.2023 do 17.12.2023

Rumunsko Účasť detí a mládeže na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 10.6.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši - od 9.1.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa - od 17.7.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku - od 17.7.2023 do 23.12.2023

Rumunsko Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku - od 17.7.2023 do 23.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 6.2.2023 do 29.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 6.3.2023 do 30.12.2023

Hľadáme hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z Plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - od 20.9.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com