Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska

 

Miesto realizácie

Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2018 do 31.10.2018

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Ľudový tanec je jedným z najohrozenejších druhov ľudovej kultúry a umenia v svojom prirodzenom prostredí a čeliť pokračuje devalvácií, aj zániku tanca. Folklórne súbory sa stali vlastne novodobými pestovateľmi a šíriteľmi tradičných ľudových tancov. Systematická výchova vo folklórnych súboroch nie je ľahká úloha. Na deti musí byť skúsený pedagóg, podľa možnosti odborník s praxou a názorom. Samotný pedagóg musí ovládať metodiku ľudového tanca a prácu s kolektívom.
Preto chceme pozvať kultúrno-osvetových pracovníkov zo Slovenskej republiky, ktorý by vyučovali vo FS Cerovina z Čerpotoku, FS Ďatelinka vo Varzali, FS Lipka v Bodonoši a FS Sálašan v Nadlaku.
Vedúcimi choreografických kurzov v bihorskej oblasti budú Ing. Slavomír Ondejka, učiteľ tanca, tanečný pedagóg a jeho spolupracovníci: Natália Lehotská (členka FS Hornád), Mária Jarčušková (členka FS Hornád), Jaroslava Ondrušová (tanečný pedagóg FSk Škvarkare), Martin Horváth (člen FS Hornád), Lukáš Krafčík (člen FS Hornád), Jozef Holota, člen FS Hornád). Okrem tanečných kurzov sú naplánované aj prípravy nových choreografií pre FS Cerovina, FS Ďatelinka a FS Lipka.
V nadlackom folklórnom súbore Sálašan (všetky tri skupiny – malá, stredná a veľká) vyučovať budú Mgr.Art Martin Urban, PhD. a Mgr. Tatiana Urbanová, kde predmetom školenia bude výskum v terénne, ktorého výsledkom bude postavenie nových choreografií vychádzajúcich z ľudovej kultúry naldackých Slovákov.
Časový harmonogram bude určený v súlade s možnostiami pedagógov a choreografov, pretože ide prevažne o študentov vysokých škôl.
Cieľom projektu je podpora, pestovanie rodnej muzickej kultúry, uvedomenie si osobitností vlastnej kultúry súčasníkmi, ale aj odkaz pre potomstvo.
Pretože ubytovanie, stravovanie, doprava a honoráre pre pedagógov sú nezanedbateľnou položkou sa uchádzame o grant na zabezpečenie týchto nákladov.
Úroveň akú naše súbory dosiahnu takouto systematickou prácou im umožní dôstojne reprezentovať slovenkú komunitu z Rumunska na rôznych folklórnych festivaloch tak doma ako i v zahraničí.

Očakávaný prínos projektu

zlepšenie úrovne programov našich folklórnych súborov a skupín, zabezpečenie kvalitnej metodickej práce so súbormi

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 7 900 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 000 € 1 000 € 200,00 € 25,00 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0198/RO/2018 (R): Podporená

Požadované položky: ubytovanie a strava, doprava, platby za odborné služby (choreografi, lektori)

Schválené položky: ubytovanie a strava, doprava, platby za odborné služby (choreografi, lektori)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0198/RO/2018

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Závislosť na talente - od 13.3.2023 do 31.3.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com