Vládne štipendiá Slovenskej republiky pre akademický rok 2023/2024

 

Miesto realizácie

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 24.3.2023 do 30.5.2023

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Poskytovanie vládnych štipendií je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude v roku 2023 implementovať dvojstrannú rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií tak, ako je zadefinovaný v Zameraní dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2023 (uznesenie vlády SR č. 19/2023) a v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019- 2023 (uznesenie vlády SR č. 40/2019). Vládne štipendiá sú poskytované na všetky stupne vysokoškolského štúdia na verejných vysokých školách v SR. Podmienky priznania a poskytovania vládneho štipendia upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia.

Súčasťou poskytovania vládnych štipendií SR sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí (cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom mimo SR). Udeľovanie týchto štipendií sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa tvorila postupne, a to prijatím zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vznikom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Termín na odoslanie elektronickej žiadosti o vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok 2023/2024 prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk (portál bude aktívny od 24. marca 2023) je do 30. mája 2023.

 

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/vladne-stipendia-slovenskej-republiky/

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com