Limbora 70

 

Organizátor

Asociace Limbora, z. s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Česká republika, Slovenská republika

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.12.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

neinvestičné náklady súvisiace s aktivitami spolku

Očakávaný prínos projektu

Naša asociácia sa zameriava na uchovávanie tradícií a
odovzdávanie hodnôt a tradičného kultúrneho dedičstva
slovenského národa. Náš slovenský spolok približuje
pražskej verejnosti a slovenskej menšine v nej žijúcej
tradičné slovenské ľudové umenie v pravidelnej takmer
každodennej činnosti a vo svojich tradičných programoch
a festivaloch už vyše 70 rokov. Možno to pre ľudí žijúcich
v slovenskom prostredí pripadá jednoduché a
prirodzené, ale nám to aj po rokoch skúseností pripadá z
roka na rok zložitejšie finančne náročnejšie a vzácnejšie.
Súčasťou našej činnosti je aj práca na počítači- Ten, ktorý
používame pri práci spolku už nespĺňa súčasne požadované
parametre a požiadavky. Je vždy vhodné zachytiť naše
aktivity do obrazu a na to nemáme odpovedajúcu techniku.
Je veľmi náročné zachytiť obraz pohybu, čo väčšinou tanec
súboru je, na rozdiel od statických obrazov a naviac skoro
vždy v nevhodných svetelných podmienkach.
Pomohol by nám vhodný dokumentačný fotoaparát ,
alebo aspoň objektív.
Po rokoch sme dosiahli so súborom Limbora úroveň
porovnateľnú s prednými slovenskými súbormi. So
súborom nepracujeme iba na poli ľudových tradícií ale aj
v širšom kultúrnom a vzdelávacom kontexte. A keďže
sme v zahraničí, naša činnosť je náročnejšia a podpora
zložitejšia ako v domácom prostredí. V súbore dospelých
sa vystriedalo viac ako sedem generácií tanečníkov,
spevákov a hudobníkov. V detskom súbore už pracujú
aj vnúčence a deti týchto členov. To je výsledok
mnohoročnej práce, ktorá prináša aj tieto plody

Charakteristika projektu

Pokračovanie kultúrno-vzdelávacích a
výchovných aktivít nášho spolku pre mládež slovenskej
národnostnej menšiny v oblasti tradičnej
kultúry a slovenského jazyka u detí a mládeže. Štúdium
a rozbor národnostnej kultúry a slovenských ľudových tradícií
nie je bežnou témou v súčasnom veľkomeste akým je Praha.
Táto činnosť slovenského spolku Limbora je
pokračovaním aktivít z posledných rokov pre deti,
mládež a dospelých v jeho troch súboroch. Je to nosný
projekt činnosti nášho spolku, ktorý svojim záberom pokrýva
po kvantách hlavné aktivity smerom do vnútra našej
komunity. Prebieha vo väčších alebo menších obmenách
už viac ako 70 rokov. Umožňuje pokrytie základných,
umeleckých, vzdelávacích a režijných potrieb pre aktivity
nášho spolku, ale aj širšej slovenskej komunity a verejnosti.
Pomáha nám v Prahe udržovať slovenské národné povedomie
– jazyk, tradície a našu kultúrnu identitu

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2023: 22 200 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
15 290 € 5 000 € 76,45 € 15,29 € 0,0143 €

Žiadosť číslo M213/CZ/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Propagácia (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV), Iné - PC/tablet-1600, fotoaparát/objektív -1690

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Folklór a tradície

Česká republika Limbora 70 - od 18.12.2022 do 31.3.2023

Česká republika Odení do krásy - nákup krojov - od 18.12.2022 do 31.3.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com