Pracovné zošity(PZ) pre žiakov a študentov z matematiky a fyziky

 

Miesto realizácie

Maďarsko, Slovenská republika

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2023 do 31.8.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

230

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie tlače pracovných zošitov z matematiky a fyziky pre žiakov II. stupňa všeobecnej školy a gymnázia v slovenskom jazyku v súlade so štátnymi učebnými osnovami a vzdelávacím programom školy. Nákup odbornej literatúry a príručiek pre žiakov a študentov potrebných pri príprave na maturitné skúšky v slovenskom jazyku.

Očakávaný prínos projektu

Súbor úloh PZ-od jednoduchších k zložitejším- rozvíja samostatnosť, žiacku kreativitu, pomáha pochopiť dané učivo, zvyšuje záujem o prírodovedné predmety. PZ pomôžu nielen žiakom, ale aj učiteľom a rodičom pri kontrole a príprave žiakov na vyučovanie. Už realizovaná tlač PZ mala kladnú odozvu medzi žiakmi, učiteľmi. Tvorba a tlač sa realizuje z dôvodu neexistencie učebníc v slovenskom jazyku a povinnej maturitnej kúšky z matematiky. Doteraz za obdobie vytvárania týchto zošitov nebola vydaná žiadna učebnica matematiky alebo fyziky v slovenskom jazyku. Všetky učebné materiály sú vytvorené pre jedinú jednojazyčnú školu v Maďarsku.

Charakteristika projektu

Pracovné zošity vydané v roku 2021 za podpory ÚSZZ SR výrazne pomohli žiakom na hodinách matematiky, aktivizujú ich prácu vo VVP, napomáhajú upevňovaniu a systematizácii učiva. Realizovať sa bude tlač PZ MAT pre všetky ročníky podľa nových učebných osnov a MAT pre gymnázium pre 9. až 11.roč. - ich tlač bude podľa aktuálneho stavu žiakov v budúcich dvoch škol. rokoch . Nové budú aj pracovné zošity - PZ FYZ - budú zostavené a vytlačené v súlade s novým programom školy pre II.st. ZŠ. Tlač PZ je farebná, ich dôležitou súčasťou je aj odborný slovensko-maďarský slovník. Súčasťou sú aj matematické karty s odbornými názvami(prehľad učiva). Zakúpená literatúra bude pomáhať pri výučbe a aj príprave na maturitu.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 650 € 1 650 € 16,50 € 7,17 € 0,0165 €

Žiadosť číslo M210/HU/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV), Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV), Distribúcia a preprava časopisov (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com