Scénický program „Obrazy z Dolnej zeme“ na ceste za krajanmi

 

Organizátor

Cultura Inferior Terra - CIT

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Lepoglava (Chorvátsko), Bratislava

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 9.9.2022 do 31.10.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.1. Kultúrne podujatia

Očakávaný prínos projektu

Očakávame, že projektom prispejeme k priblíženiu umeleckého scénického diela širokej verejnosti, najmä Slovákom žijúcim v zahraničí a tým budeme vplývať na posilnenie ich národného povedomia. V neposlednom rade projekt prispeje k podpore vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Charakteristika projektu

V súlade s hlavným cieľom poskytovania dotácie ÚSŽZ, ktorým je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí, občianske združenie CIT predkladá projekt, ktorý rozumie vystúpenie Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice so svojim úspešným scénickým programom Obrazy z Dolnej zeme – Miesto na zemi v Bratislave a Lepoglave, v Chorvátsku. Program je výsledkom niekoľkoročnej práce odborníkov zo Slovenska a Dolnej zeme (Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska) a predstavuje prvý scénický program na Slovensku zameraný na problematiku dolnozemských Slovákov. Jeho umelecká, ako aj edukačná stránka je prínosom nie iba širokej verejnosti na Slovensku, ale aj krajanom vo svete, najmä na Dolnej zemi. Na programe spolupracovali Martin Urban (réžia a choreografia) a krajania: Katarína Mosnáková Bagľašová (scenár, dramaturgia), Patrik Rago (kostými), Leonóra Súdiová (spolu s ďalšími odborníkmi z UMB: hudba) a umeleckí vedúci zo Srbska Ivan Slávik, z Rumunska: Kristína Žukan a Adela Bartolomejová, Maďarska: rodina Častvanovcov, Chorvátska: Sandra Kralj Vukšić. Pripravený scénický program v roku 2022 zažíva turné po Slovensku, no určite si zaslúži dostať sa aj medzi krajanov. Ideálnym priestorom na priblíženie sa ku krajanom by bol pripravený program pre účastníkov Stálej konferencie v organizácii ÚSŽZ v Bratislave, ako aj na medzinárodnom festivale čipky v Lepoglave v Chorvátsku, kde je v tomto roku hlavný partner Slovenská republika (viď prílohu pozvanie).

Dodatočné informácie

Keďže je O. Z. CIT prvýkrát žiadateľom projektu na ÚSŽZ, posielame všetky požadované dokumenty. V súlade s Metodickým pokynom na predkladanie žiadosti ÚSŽZ, v prípade schválenia žiadosti, dodatočne doložíme potvrdenie z banky o zriadení účtu. Nižšie je zatiaľ uvedený súkromný účet predsedníčky. Otvorenie účtu v banke je v procese realizácie.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
10 975 € 6 000 € 219,50 € 21,95 € 0,0012 €

Žiadosť číslo M110/SK/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Prenájom priestorov na podujatie (BV), Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M110/SK/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com