Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003

 

Miesto realizácie

Maďarsko, Slovenská republika

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

VPN

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.3. Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť

Očakávaný prínos projektu

Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovať sa budú programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; žiadosti zamerané na vydavateľskú činnosť, jubilujúce kultúrne telesá a prípravy na sčítanie obyvateľov; uskutočnenie Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií, resp. účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku.

Charakteristika projektu

Kuratórium VPN ZSM rozhodne o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. V zmysle každoročnej zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom. Kuratórium mieni aj v roku 2022 vyčleniť na štyri turnusy Školy v prírode - Poznaj svoje korene 40 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypíše súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už šestnásty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 4. septembra do 2. októbra 2022 v Penzióne Tále uprostred nízkotatranskej prírody (pod južnými svahmi Chopku a Ďumbiera). Školy v prírode sa zúčastnia žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl a pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v roku 2022 bude autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
99 581 € 99 581 € 199,16 € 33,19 € 0,9958 €

Žiadosť číslo M102/HU/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M102/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com