Zabezpečenie ozvučovacej, osvetľovacej techniky, zhotovenie audio a videozáznamu a priameho internetového odvysielania na Prehliadke Cez Nadlak je... 2022

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.9.2022 do 26.9.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

180

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.1. Kultúrne podujatia

Očakávaný prínos projektu

Kvalitné technické zabezpečenie tohto reprezentatívneho celodolnozemského kultúreho podujatia, ktoré poskytuje priestor na prezentáciu pre sólistov slovenskej ľudovej piesne všetkých vekových kategórií.
Zhotovenie audio a video záznamu z podujatia a realizácia priameho internetového prenosu súťažných koncertov a galakoncertu.

Charakteristika projektu

Aradská oblasť DZSČR usporiadaním celodolnozemskej Prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez
Nadlak je... prispieva k uchovávaniu našich ľudových piesní. Dáva možnosť milovníkom slovenskej ľudovej
piesne už po vyše dve desaťročia, aby po tri večery vypočuli sólistov z dolnozemských osád, ktorí v sprievode prehliadkového orchestra predvádzajú početnému obecenstvu a odbornej porote svoje spevácke výkony.
Ide o spoločný dolnozemský projekt, na ktorom sa zúčastňujú sólisti z Chorvátska, Maďarska, Srbska a Rumunska.
Vlastná prehliadka pozostáva z dvoch súťažných koncertov (piatok a sobotu), v rámci ktorých sólisti sú sprevádzaní prehliadkovým orchestrom. Súťažiacich hodnotí medzinárodná odborná porota. Súťaží sa v troch vekových kategóriach (6-12, 13-18 a nad 18 rokov).
V nedeľu sa pred publikom predstavia výhercovia, ktorí vystúpujú v galakoncerte. Na každej edícii v
galakoncerte vystupuje aj reprezentatívny zahraničný folklórny súbor, ktorý sprestrí záverečný nedeľný večer slovenským ľudovým tancom.
Prehliadka má vlastné pravidlá a organizačný výbor.
Koncertom predchádzajú skúšky orchestra a potom skúšky sólistov s orchestrom (utorok, streda, štvrtok).
Ide o celodolnozemské podujatie, ktoré si vyslúžilo veľmi dobrý kredit v celom regióne slovenskej Dolnej zeme.
Posledné ročníky bolo možné sledovať aj cez priame internetové vysielanie, ktoré bolo tiež vysoko oceňované širokým okruhom divákov, ktorí sa nemôžu fyzicky z kapacitných, časových alebo iných dôvodov zúčastniť prehliadky.
Žiaľ, v r. 2020, ani v r. 2021 sme ho nemohli z epidemiologických dôvodov realizovať. Počas posledného celého septembrového týždňa je celé mesto oblečené v sviatočnom šate a chystá sa na príjem vzácnych hostí z domova a zo zahraničia.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 500 € 2 500 € 19,44 € 2,33 € 0,1000 €

Žiadosť číslo M087/RO/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M087/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Rumunsko Kultúrno-prezentačný výmenný pobyt Nadlačanov v Argentíne - od 18.7.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 21.4.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Dni slovenského zahraničia v Rumunsku – v súčinnosti so SZSZ - od 1.7.2022 do 15.11.2022

Rumunsko Medzinárodný festival Bez hraníc medzi Slovákmi z Novej Huty - od 1.7.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Účasť na Seminári pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme spoločný dolnozemský projekt - od 25.8.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR - od 1.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe - od 16.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 4.4.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Poézia – moja láska - od 19.9.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj - od 4.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Nákup počítača s príslušenstvom pre rozhlasové štúdio v Nadlaku - od 2.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR - od 14.7.2022 do 11.12.2022

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 21.1.2022 do 12.12.2022

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2022 do 15.12.2022

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa - od 11.4.2022 do 16.12.2022

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa - od 18.7.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 14.2.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 14.3.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 1.2.2022 do 30.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 7.3.2022 do 30.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com