Príprava návrhu Elaborátu Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, pre zápis na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva , ktorý podáva Centrum za nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska

 

Organizátor

Fondacija Babka Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 3.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

1 000 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

1.6. Výskum a prezentácia výsledkov výskumu

Očakávaný prínos projektu

Riešiť nejasnosti a eliminovať negatívne elementy insitného maliarstva:
a) Príliš veľká komerčnosť – hyperprodukcia, (tu bude potrebné definovať kroky, ktoré urobia navrhovatelia, lokálne spoločenstvo, aby to zastavili).
b) Nina Krstić, kunsthistorička, donedávna riaditeľka Múzea naivného umenia Srbska, zastupuje tézu, že je naše maliarstvo POPULÁRNE UMENIE, čo by bolo treba tretím Okrúhlym stolom dementovať a to kunsthistorikom, niekým z najvyšších autorít v Srbsku.
c) Autorské práva a celá táto oblasť je dosť problematická. Mnohí maliari sú nezamestnaní, nemajú právo na sociálne poistenie a starobný dôchodok a dane z predaja ich obrazov sú okolo 47%. Tým by boli nekonkurenčný a aby sa vyhli tak vysokým daňovým poplatkom hľadajú cestu na čierny trh. Aj v súčasnosti všetky výstavy, ktoré sa organizujú na Slovensku, sú zrealizované mimo colných a iných predpisov. V zákone o kultúre Srbska píše, že by samostatným umelcom lokálne spoločenstvo malo platiť penzijné a sociálne poistenie, čo však nateraz nie je možné. Do elaborátu by bolo treba vsunúť náš návrh, ponúknuť riešenie v súlade s EU.
Elaborát je nevyhnutný pre kandidatúru Slovenského insitného maliarstva v Srbsku na zoznam UNESCO.

Charakteristika projektu

Doterajšia aktivita:

• 08. február 2021
Minister zahraničných vecí Srbska Nikola Selaković odovzdal list ministrovi zahraničných vecí a európskych integrácií Slovenska, v ktorom uvádza, že Srbsko úradne v 2022 roku navrhne Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. (príloha číslo 1).

• 27. a 28. septembra 2021
Pod záštitou ministerky kultúry Srbska, ministerky kultúry Slovenska, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predsedu Obce Kovačica na Veľvyslanectve Slovenskej republiky zorganizovali Okrúhly stôl s cieľom aby všetky slovenské inštitúcie v Srbsku podporili iniciatívu návrhu Slovenského insitného maliarstva zo Srbska na UNESCO listinu, čo sa aj podarilo (príloha číslo 2).

• 08. septembra 2021
Pavel Babka, zakladateľ Galérie Babka a Marijana Meliš, úradne odovzdali Národnému komitétu nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska pri Ministerstve kultúry Srbska INICIATÍVU aby na svojej prvej schôdzi bolo naše maliarstvo navrhnuté na UNESCO zoznam. (príloha číslo 3)

• 11. októbra 2021
Danijela Vanušić, asistentka ministerky kultúry Srbska listom číslo 652-00-2/2021 -02 oznamuje že predchádzajúci prvok, s ktorým Srbsko konkurovala na zápis na UNESCO zoznam, ešte nebol riešený a keďže sa nominácie predkladajú v dvojročnom cykle, naše maliarstvo môže byť nominovené v marci 2023 roku, a zatiaľ sa treba venovať zodpovednej príprave a zladiť ju s UNESCO kritériami. (príloha číslo 4 ).

• 28. a 29. apríl 2022
S cieľom zodpovednej prípravy organizujeme druhý Okrúhly stôl v Pôtri, Slovenská republika, cieľom ktorého je vypátranie slovenských koreňov každého maliara z listiny 63 maliarov zaradených do Národného zoznamu Slovenského insitného maliarstva v Srbsku. Týmto chceme potvrdiť, že je každému maliarovi materinský jazyk slovenský a že všetci majú korene v dnešnej Slovenskej republike. (príloha číslo 5).

• 1.- 3. október 2022
Tretí a posledný Okrúhly stôl bude v októbri v Kovačici. On má ozrejmiť a eliminovať negatívne elementy nášho maliarstva, ktoré by mohli predstavovať problém pri zápise.

Dodatočné informácie

Galéria Babka funguje podľa princípu UNESCO „Živý ľudský poklad" a bola v roku 2001 zo strany UNESCO vyhlásená za svetové stredisko vydavateľskej činnosti
insitného maliarstva. Získala právo organizácie Dňa materinského jazyka v Srbsku. V roku 2011 Galéria Babka predstavila prvú multimediálnu Encyklopédiu slovenského insitného umenia v Srbsku.Na návrh Nadácie Babka Kovačica a Kovačickej obce Národný výbor pre nehmotné kultúrne dedičstvo Republiky Srbsko dňa 18. júna 2012 zapísal insitné maliarstvo Slovákov v Srbsku do Národného registra nehmotného kultúrneho dedičstva Republiky Srbsko.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 940 € 5 000 € 59,40 € 0,01 € 0,1190 €

Žiadosť číslo M052/RS/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M052/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Zborník prác 50 rokov Folklorneho festivalu Tancuj, tancuj.. - od 1.1.2022 do 29.9.2022

Srbsko Materiálno technické zabezpečenie - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Podpora slovenskej skupine MŠ v Novom Sade - od 25.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Modrotlač - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko 15. Detská svadba - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Učíme sa po slovensky - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Z pera hložianských autorov - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Slováci v Jánošíku (III.vydanie) - od 1.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Skvalitnenie podmienok stretávania sa Slovákov pri príležitosti výročia 220 rokov príchodu Slovákov do Kovačice. (II.časť) - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Nové technické zariadenie - od 30.3.2022 do 30.9.2022

Srbsko Oprava strechy - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Vybavenie kabinetu slovenčiny - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko 100 rokov Dobrovoľného hasičského spolku Pivnica - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Kysáč slovom a obrazom v ústreti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča - od 1.4.2022 do 30.9.2022

Srbsko 216.výročie príchodu Slovákov do Padiny - od 1.7.2022 do 30.9.2022

Srbsko Príchod Slovákov do Padiny (216 rokov) - od 30.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Pozorovanie sveta z iného aspekta - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Nákup nových moderných počítačov pre výučbu - od 1.2.2022 do 30.9.2022

Srbsko Rekonštrukcia a modernizácia objektu divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rockový album vojvodinských Slovákov - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Kúpa novej pece na BIOPELET a PELETY na vykurovanie - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavením k budúcim úspechom - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavenie javiska -svetelná technika pre scénické svietenie - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Slovenčina rastie v mojom srdiečku - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Pestrejšie je lákavejšie - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Príprava návrhu Elaborátu Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, pre zápis na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva , ktorý podáva Centrum za nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Socha Zuzky Medveďovej - od 1.4.2022 do 5.10.2022

Srbsko Cibrenie a zdokonaľovanie prednesu - od 25.8.2022 do 5.10.2022

Srbsko Nakup hudobnih nastrojov na Festival - Piesen je naša radost - - od 25.9.2022 do 6.10.2022

Srbsko Multifunkčná učebňa - od 1.9.2022 do 10.10.2022

Srbsko Dielňa remesiel - krása slovenskej vyšívanej vzorky - od 15.7.2022 do 14.10.2022

Srbsko Slávnostné stretnutie Slovákov, členov FK Slávia pri príležitosti osláv 220. rokov príchodu Slovákov do Kovačice. - od 14.8.2022 do 14.10.2022

Srbsko Zachovávame tradíciu - od 25.9.2022 do 14.10.2022

Srbsko Počuj, cvič a uplatňuj! - od 15.9.2022 do 16.10.2022

Srbsko Pestovanie slovenského kultúrneho dedičstva a identity Slovákov v Srbsku - od 31.3.2022 do 17.10.2022

Srbsko 4. bienále Majstri fotografie - od 18.9.2022 do 18.10.2022

Srbsko Podujatie Tradičné raňajky na dedine - od 1.7.2022 do 20.10.2022

Srbsko Martin Prebudila: Dlhá maliarska cesta insitného maliara Jána Bačúra vo fotografiách 1950 – 2000 (k autorovmu životnému jubileu 85-tke) I.časť, - od 24.4.2022 do 22.10.2022

Srbsko Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci - od 20.3.2022 do 23.10.2022

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 7.6.2022 do 26.10.2022

Srbsko Odstráňme jazykové bariéry - od 5.4.2022 do 27.10.2022

Srbsko Workshop: metodika prípravy, škrobenia a žehlenia pivnických spodných sukieň - od 28.5.2022 do 28.10.2022

Srbsko 2. insitný detský tábor - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Školská brána - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Kým ostarie si Padina - od 1.4.2022 do 30.10.2022

Srbsko Oddychová miestnosť a knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Školská knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Realizácia 7. ročníku Krajanského dvora na 55. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 2022 - od 1.2.2022 do 31.10.2022

Srbsko Slovenské inštitúcie v očiach mladých - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Výchovné koncerty pre slovenské deti vo Vojvodine - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Natieranie demitovej fasády na budovu MOMS Biele Blato - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tancuj tancuj - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tvorivá dielňa - Tkanie s perličkami - od 1.8.2022 do 31.10.2022

Srbsko Technické vybavenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Samostatná elektronická výtvarná výstava cestou nového web portálu - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Rekonštrukcia budovy pre Slovákov v Padine - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com