Naši predkovia na stránkach dolnozemských matrík

 

Miesto realizácie

Galanta

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

9.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

1.1. Vzdelávacie podujatia

Očakávaný prínos projektu

Staré uhorské matriky boli zapisované najprv v latinskom a neskôr v maďarskom jazyku. Vyznačovali sa pomerne značným percentom chybných zápisov mien a priezvisk a ďalších údajov. Po našej jazykovej aj obsahovej úprave sú elektronické matriky prístupné nielen v maďarskej, ale aj v slovenskej jazykovej mutácii. Naviac sú už po obsahovej revízii záznamov uvádzané objektivizované matričné údaje, výrazne redukujúce chyby, ktorými sa neraz vyznačovali matričné originály. Zároveň budeme prezentovať možnosti, ktoré poskytuje náš program. Ten umožňuje po zadaní mena a priezviska konkrétneho predka pomerne jednoducho vygenerovať všetkých jeho predkov, ktorí boli uvedení v matrikách Dolnej zeme. Tým uľahčuje tiež vytvoriť konkrétny rodostrom, resp. rodokmeň daného rodu – čo doteraz predstavoval konečný cieľ viacročného, neraz celoživotného genealogického bádania. Pre našich krajanov v Maďarsku program umožňuje efektívnejšie spoznávanie minulosti svojej rodine, resp. rodu. Je zrejmé, že mnohí z nich si slovenský pôvod svojich predkov doteraz veľmi neuvedomovali, resp. im bol málo známy. Naša databáza osôb z dolnozemských matrík by mohla prispieť k posilňovaniu ich povedomia príslušnosti k Slovákom, slovenskej etnickej identite, či minimálne pestovať pozitívny vzťah k Slovensku a Slovákom. Záujem o matričné bádanie svojich predkoch a vedomie špecifickosti svojho pôvodu oproti prevládajúcej majorite obyvateľstva je v súčasnosti čoraz viac presadzujúcim sa trendom nielen v USA, ale aj v západnej Európe. Predpokladáme, že skôr – neskôr sa tento trend presadí aj v prostredí potomkov pôvodného slovenského obyvateľstva v historickom regióne Dolnej zeme. Už teraz máme informácie o tom, že WEB – stránku nášho združenia navštevujú pravidelne viacerí bádatelia z Maďarska, ba dokonca, niektorí z nich sú tam prítomní takmer každodenne. V neposlednom rade výsledky našej práce by mali pomôcť záujemcom, ktorí sú potomkami povojnových presídlencov – Slovákov, usadených na Slovensku.

Charakteristika projektu

Usporiadanie konferencie vnímame ako vyústenie viacročnej práce všetkých členov združenia, zameranej na elektronický prepis matrík obcí historickej Dolnej zeme, kde sa pred cca 300 rokmi začali usádzať prví slovenskí kolonisti z územia dnešného Slovenska. Slováci svojou usilovnou prácou tu vytvorili životaschopné osídlenie, ktoré pomerne dlhú dobu dokázalo odolávať asimilačným, maďarizačným tlakom okolitej maďarskej majority. Miestne matriky verne odrážali tento vývoj. Matričné záznamy predstavujú jednu z významných možností posilňovania a udržiavania identity dolnozemských Slovákov aj možností oživovania, či obnovovania ich vzťahov k svojim slovenským predkom. Matrika je vlastne akousi „večnou“ časovou schránkou, ktorá natrvalo fixuje originálnu podobu mien a priezvisk osôb, ktoré do nej boli v minulosti zapísané. V 18. a na začiatku 19. stor. sú v nich takto zafixované priezviská slovenských prisťahovalcov – kolonistov v ich dávnej – zväčša slovenskej podobe, aj keď zapísané v latinčine. Vďaka špecifickému programu bádatelia – neraz potomkovia slovenských kolonistov, si dokážu vygenerovať nielen rodinné väzby a rodové vzťahy medzi svojimi predkami, ale aj pôvodné, zväčša slovenské podoby priezvisk svojich predkov (a vlastne aj svoje priezvisko), ktoré boli v dôsledku maďarizácie zmenené. Podľa dostupných správ mnohí krajania z Maďarska po prehliadke elektronickej databázy si po prvýkrát vo svojom živote prečítali svoje priezvisko, resp. priezvisko svojich predkov ako bolo napísané v matrike pred 200-300 rokmi – t.j. ešte pred jeho pomaďarčením. V druhej časti konferencie chceme predviesť praktické ukážky vyhľadávania konkrétnych predkov v matričnej elektronickej databáze. Zároveň priblížime možnosti genealogických programov pri vytváraní rodostromov jednotlivých dolnozemských slovenských rodov. Konferenciu by mali obohatiť svojimi skúsenosťami aj pozvaní hostia – odborníci v oblasti genealógie, resp. histórie zo Slovenska a z Maďarska.

Dodatočné informácie

Možno len predpokladať, že informácie o projekte, resp. o možnostiach elektronickej databázy a programu na počítačové vyhľadávanie predkov, pochádzajúcich z historického regiónu Dolnej zeme sa postupne budú šíriť prostredníctvom priamych účastníkov konferencie, prostredníctvom mediálnych informácií aj ústnym podaním ďalej a tak by výsledky konferencie mohli mať vplyv na rast záujmu o spracovanú databázu zverejnenú na našom webe, DVD nosiče s databázou predkov aj záujmu o vydanú knihu „Matrika Slovenského Komlóša“ a ďalšiu knihu o matrike a dejinách pôvodne slovenskej obce Ambrózfalva, ktorá je tesne pred vydaním. Celkovo by tak priamo či sprostredkovanie projekt mohol pozitívne osloviť odhadom asi 2-3 tisíc krajanov v Maďarsku, asi 700 krajanov v Rumunsku a snáď okolo tisíc krajanov vo Vojvodine. Okrem toho by projekt mohol pozitívne osloviť okolo 5 tisíc zväčša potomkov slovenských povojnových presídlencov z Maďarska, Rumunska aj býv. Juhoslávie, žijúcich na Slovensku, či roztrúsených vo svete. Spolu by to mohlo byť cca. 10 tisíc osôb.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 280 € 1 000 € 45,60 € 0,23 € 0,0002 €

Žiadosť číslo M024/SK/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Prenájom priestorov na podujatie (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M024/SK/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika

Slovenská republika Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta - od 1.10.2022 do 1.10.2022

Slovenská republika Scénický program „Obrazy z Dolnej zeme“ na ceste za krajanmi - od 9.9.2022 do 31.10.2022

Slovenská republika Dotácie od ÚSŽZ pre rok 2023 - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Slovenská republika Elektronické predplatné a prístup do archívu časopisu Krásy Slovenska pre Slovákov žijúcich v zahraničí - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Slovenská republika Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského - Aventures icroyables du Comte Benyowsky - od 30.9.2022 do 30.11.2022

Slovenská republika LADISLAV KUBALA - svetobčan - od 1.6.2022 do 30.11.2022

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 8.1.2022 do 8.12.2022

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 9.1.2022 do 9.12.2022

Slovenská republika Tradičný odev Slovákov v Iloku - vydanie knihy - od 1.3.2022 do 20.12.2022

Slovenská republika Detská rozhlasová relácia Fun Rabe - od 10.1.2021 do 29.12.2022

Slovenská republika Nákup vybavenia pre klubové priestory - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika iCan kids - hybridný klub iCan - 2. ročník - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika 365 rozprávkových dní - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Časopis Fajauka - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Divadelné predstavenie s názvom: Ci hutorim, ty vole! - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ladislav KUBALA - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ferdinand DAUČÍK - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ladislav KUBALA - CAT, ESP, ENG - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika DOLNÁ ZEM MOJA - produkcia filmu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Flora Arvensis 1822 - od 25.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika S batohom po Slovensku - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Čudesá spod Tatier - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Prvý Slovák na Hollywoodskom inštitúte v Los Angeles, USA! - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Osveta do sveta - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Bilingválne, slovensko-hebrejské ilustrované knihy - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Klubové priestory Spolku Slovákov z Bulharska - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Bibliografická databáza slovenskej dolnozemskej historiografie - od 2.5.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com