Technická podpora duchovných, vzdelávacích a kultúrnych aktivít slovenských evanjelikov v Českej republike

 

Miesto realizácie

Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 19.4.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

700

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.2. Nákup vybavenia

Očakávaný prínos projektu

Očakávaný prínos projektu Náš kostol Sv. Michala, zborová i farská miestnosť aj komunitná záhrada sú miestom stretávania sa viacerých generácii Slovákov žijúcich v Prahe a to nielen evanjelického vierovyznania. Nákup plátna, dataprojektoru a bluetooth reproduktora nám uľahčí výuku, detí, i mládeže, ale aj ostatných vekových skupín v slovenskom jazyku. Toto je obzvlášť dôležité k jeho uchovaniu pri absencii slovenských škôl v ČR

Charakteristika projektu

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe bol založený už v roku 1947 a v súčasnosti má 514 členov, obyvateľov Prahy, ale aj Stredočeského kraja. Značnú časť členskej základne tvoria deti a mládež, ktorí majú svoje pravidelné duchovné aj vzdelávacie aktivity. Tieto sa realizujú prevažne v našej zborovej miestnosti pri kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14, v Prahe 1. Ide napr. o výuku náboženstva, konfirmačnej prípravy, či pravidelnú nedeľnú detskú besiedku pre deti a to všetko v slovenskom jazyku. Tieto aktivity vedie kvalifikovaná stredoškolská učiteľka s odborným pedagogickým a diakonickým vzdelaním. Zvláštnu skupinu tvorí dorast , obvykle žiaci druhého stupňa ZŠ, či SŠ. Rovnako mládež nášho cirkevného zboru má svoje pravidelné duchovné aktivity 1x týždenne a okrem toho si organizuje kultúrne i športové podujatia. Pri cirkevnom zbore pôsobí aj spevácky zbor, vystupujúci pri rozličných duchovných príležitostiach, ale napr. na koncertoch zborov národnostných menšín v Prahe. Zboroví farári sa tiež venujú starším členom zboru na biblických hodinách vedených v materinskom slovenskom jazyku. Všetky tieto skupiny, využívajú modernú techniku, ktorá sa nám osvedčila aj v tomto covidovom čase na online prácu s deťmi, mládežou a dospelými členmi zboru. Často však náš kostol a zborové aktivity navštevujú aj slovenskí študenti, ktorí nie sú členmi zboru, ale majú potrebu komunikovať v materinskom slovenskom jazyku. K zlepšeniu komunikácie nám pomôže nákup potrebnej techniky.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2022: 1 040 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 040 € 1 040 € 2,08 € 1,49 € 0,0030 €

Žiadosť číslo M011/CZ/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia
(BV), Nákup hudobných nástrojov (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M011/CZ/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com