Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 11.4.2022 do 16.12.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

6 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zakúpená nehnuteľnosť (bývalý mlyn na pšenicu) s prislúchajúcim pozemkom spod nej a v bezprostrednej blízkosti centra v Nadlaku. Pozemok má celkovú rozlohu cca 2000 m2 a samotná budova (ktorá má tri podlažia) 584 m2 zastavanej plochy na prízemí, ktorá by po rekonštrukcii slúžila ako Slovenské multifunkčné kultúrne centrum v Nadlaku.

Vzhľadom na dlhodobý problém nedostatku priestorov na komplexné činnosti slovenskej komunity v Nadlaku, sme dospeli k uzáveru, že potrebujeme realizáciu multifunkčného kultúrneho strediska v Nadlaku, ktoré bude vytvárať adekvátne podmienky na realizáciu celej škály činností miestnej slovenskej komunity v intenzívnom napojení na celú slovenskú Dolnú zem, pretože Nadlak spolu s Békešskou Čabou a Báčskym Petrovcom patrí medzi neprehliadnuteľné centrá slovenskej dolnozemskej society, v ktorých sa realizovala a realizuje aj v súčasnosti komplexná kultúrna, vzdelávacia a aj spoločenská činnosť dolnozemských Slovákov.

Nadlak sa nachádza akosi v centrálnej časti trojuholníka Bekešská Čaba – Nadlak – Báčsky Petrovec, ale aj na hlavnej cestnej paneurópskej komunikácii a preto sa najmä za posledné štvrťstoročie prirodzene stáva strediskom celodolnozemského slovenského diania.
Práve preto je opotstatnenosť takéhoto projektu vysoko aktuálna.
Atribút centra získava Nadlak prirodzene, pretože:

Navrhovaný multifunkčný objekt kultúrneho centra bude realizovaný ako trojpodlažná budova v rozlohe vyše 500 m2 na úrovni jedného podlažia.

Práce budú rozplánované do viacerých etáp a radi by sme ich realizovali v priebehu maximálne troch rokov. Začneme ich počnúc od strechy a vnútornými priestormi pokračujúc od podkrovia smerom nadol.
Posledná etapa vnútornej rekonštrukcie by spočívala v prácach na prízemí. Záverečná fáza bude spočívať v oprave fasády a v úprave dvora a parkovísk.

Očakávaný prínos projektu

Týmto objektom vytvoríme vhodné priestory na fungovanie, bez toho, aby spolu s priestormi, ktorými disponujeme momentálne boli nadbytočné, pretože momentálne sa celá činnosť slovenskej komunity v Nadlaku realizuje s veľmi oklieštenými priestorovými podmienkami voči reálnym potrebám komunity. Taktiež intenzívne celodolnozemské využívanie objektu chápeme ako veľké plus a takýmto spôsobom de facto priestory multifunkčného slovenského centra budú slúžiť aj pre Slovákov z Maďarska, Srbska a Chorvátska, ale aj našim spolupracovníkom z materskej krajiny.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 374 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
250 000 € 250 000 € 1 666,67 € 41,67 € 10,0000 €

Žiadosť číslo 1111/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: rekonštrukčné práce strechy a interiéru, nákup materiálov

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1111/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com