Nové divadelné predstavenie

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

400

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

SKC P.J.Šafárika každoročne svoju ochotnícku divadelnú činnosť prezentuje ako na domácich festiváloch tak i v zahraničí. Už niekoľko rokov nepretržite a aktívne pracuje staršia divadelná odbočka, ktorej režisérom je Rastislav Zorňan. Táto odbočka sa pravidelne zúčastňuje na divadelných festivaloch ako je npr.DIDA v Pivnici, kde sa častokrát osvedčili rôznými cenami, na Divadelnom vavríne, hosťujú v iných slovenských osadách... Divadelná sekcia prezentuje svoje umenie v slovenských osadách v Srbsku a tým podporuje zachovávanie slovenskej reči. Cieľ projektu je nacvičiť nové divadelné predstavenie pre dospelých prípadne detské divadelné predstavenie a tým prezentovať divadelnú činnosť Centra na domácich a zahraničných festivaloch.

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt bude mať dopad na prezentovanie činnosti divadelnej sekcie všetkým záujemcom. Projektom sa prispeje k šíreniu slovenskej kultúry a slovenského jazyka a zanechávaniu tradície pre budúce generácie.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 400 € 800 € 340,00 € 8,50 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 1032/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1032/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com