Škola po škole – platforma pre ďalšie vzdelávanie učiteľov na slovenských školách (vrátane materských škôl) v Rumunsku.

 

Miesto realizácie

Rumunsko, Bihorská oblasť

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.1.2022 do 29.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

160

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Projekt celoživotného vzdelávania slovenských pedagógov v Rumunsku.

Očakávaný prínos projektu

Očakávaný prínos projektu Proces celoživotného vzdelávania pedagógov predstavuje proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí potrebných na získavanie, obnovovanie, zdokonaľovanie, rozširovanie a dopĺňanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti, v našom prípade najmä v súvislosti s pôsobením v menšinovom prostredí. Kontinuálnym vzdelávaním pedagógov pôsobiacich v slovenskom menšinovom školstve v Rumunsku pomôžeme slovenskej menšine v jej ďalšej existencii v dynamicky sa meniacich spoločenských podmienkach a doplníme tak doterajší rámec aktivít zameraných na pretrvávanie kultúrnej a jazykovej identitySlovákov v Rumunsku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
15 000 € 3 000 € 250,00 € 93,75 € 0,1200 €

Žiadosť číslo 1019/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1019/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com