Medzinárodný festival slovenských ľudových piesní 56. Stretnutie v pivnickom poli

 

Organizátor

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Pivnica, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.11.2022 do 20.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

15 000

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Medzinárodný festival spevákov-sólistov pôvodnej slovenskej ľudovej piesne Stretnutie v pivnickom poli bol založený v roku 1966 a odvtedy sa koná každoročne (ďalej len: Stretnutie). Ciele a úlohy Stretnutia sú zamerané predovšetkým na uchovávanie a zaznamenávanie slovenských pôvodných ľudových piesní. Stretnutie má súťažný charakter a na Stretnutí sa zúčastňujú prevažne mladí speváci (veková kategória 16+) – neafirmovaní speváci z prostredí, kde žijú Slováci, kedysi v bývalej Juhoslávii a dnes v Srbsku. Stretnutie nadobudlo od roku 1997 medzinárodný charakter a okrem domácich spevákov sa na ňom zúčastňujú aj speváci z Rumunska, Chorvátska a Maďarska.
Význam Stretnutia je v tom, že v mnohých slovenských prostrediach sa organizujú spevácke prehliadky (edície) - koncerty miestneho charakteru (Kysáč, Báčsky Petrovec, Kovačica, Padina, Stará Pazova, Pivnica ...) a na základe hodnotenia - výberu dvoch spevákov z jedného prostredia, majú právo zúčastniť sa na Stretnutí. Okrem toho Stretnutie je príkladom organizovania podobných - regionálnych festivalov ako Rozospievaný Sriem a banátsky festival V banátskej doline. Potvrdenie, že sa stal vzorom nielen u nás, potvrdzuje aj festival slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je..., ktorý po prvej účasti nadlackých predstaviteľov na Stretnutiach (1997), v Nadlaku začína organizovať Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. Potrebné je podotknúť, že Stretnutie v pivnickom poli je najmä pre ocenených spevákov akýmsi odrazovým mostíkom pre ďalšie aktívne zapájanie sa do spevu a hudby vôbec. Po skončení festivalu ocenení speváci nahrajú ocenené piesne v Štúdiu Rádia Nový Sad s hudobným sprievodom Ľudového orchestra rozhlasu a obohatia tak zvukovú fonotéku Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad, ako aj TV Nový Sad. Význam Stretnutia je v tom, že mnohí z nich, najmä tí talentovanejší, naďalej pôsobia vo svojich prostrediach ako umeleckí vedúci speváckych skupín, v kultúrnych a umeleckých spolkoch, slovenských organizáciách a inštitúciách.
Od roku 2013 je Stretnutie po prvýkrát organizované na základe podpísanej zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov festivalu, ktorá vychádza zo zákona o národnostných radách národnostných menšín ako podujatie s veľkým významom pre zachovanie tradície pôvodnej hudby a tradičnej kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Zmluvu (v prílohe) dňa 11. 06. 2013 podpísali zákonní zástupcovia:
1. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny;
2. SKUS PIVNICA, Pivnica;
3. Okres Báčska Palanka;
4. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Orgánmi zhromaždenia sú:
1.) Organizačno-správna rada;
2.) Programová/realizačná rada;
3.) Predseda a koordinátor Stretnutia;
4.) Realizačný výbor.
Organizátori zhromaždenia prenášajú niektoré práva a povinnosti na organizátorov Stretnutia.
Organizácia a realizácia stretnutia vyplýva zo zmluvy a rokovacieho poriadku (v prílohe).
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu existuje možnosť, že bude obsah Stretnutia 2022 programovo zredukovaný. Festival je v pláne zrealizovať so sprievodnými podujatiami (krojová dielňa, výtvarný tábor pre insitných maliarov, výstava ručných prác spolkov žien a pod.)
Obsah programu 56. Stretnutia v pivnickom poli 2022:
1. 3 súťažné koncerty
2. publikovanie 65. bulletinu, 56. Stretnutia v pivnickom poli
3. odovzdávanie diplomov a prijímanie účastníkov festivalu u predsedu Zhromaždenia okresu,
4. výstava Asociácie slovenských spolkov žien
5. kultúrno-zábavný program
6. priamy prenos programu na RTV Vojvodina
7. nahrávanie prednesených pesničiek v súkromnom štúdiu
8. organizovanie výtvarného tábora pre slovenských insitných a akademických maliarov z Vojvodiny
1. Prihlásení speváci-sólisti na základe Pravidiel Stretnutia sa zúčastnia na troch súťažných koncertov. Všetkých účinkujúcich, ako aj ľudové kroje, v súťažnej časti festivalu, budú hodnotiť dve odborné poroty vymenované Organizačným výborom a svoj názor vyjadria aj diváci prostredníctvom hlasovacích lístkov. Všetci speváci sa zúčastňujú na prvých dvoch koncertoch, kedy interpretujú jednu z dvoch prihlásených piesní na festival. Na treťom koncerte sa zúčastňujú len navrhnutí a ocenení speváci na základe rozhodnutia odborných porôt a na základe hlasovania divákov. Všetkých účastníkov bude na troch súťažných koncertoch sprevádzať ľudový orchester Stretnutia.
2. Pozvánky a prihlášky za účasť na 56. Stretnutí v pivnickom poli budú zasielané na adresy slovenských kultúrnych spolkov a organizácií v Srbsku: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Bajša, Belehrad, Biele Blato, Binguľa, Boľovce, Čelarevo, Dobanovce, Erdevík, Hajdušica, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Ľuba, Lug, Nový Sad, Padina, Vojlovica - Pančevo, Pivnica, Selenča, Silbaš, Slankamenské Vinohrady, Stará Pazova, Šíd a Zreňanin. Okrem uvedených budú pozvánky a prihlášky zasielané slovenským kultúrnym a umeleckým spolkom a organizáciám v zahraničí, v krajinách: Chorvátsko, Maďarsko a Rumunsko.
3. Počas 55 ročníkov festivalu vyšlo spolu 64 čísel bulletínu, ktorý je informátorom tohto podujatia. Plánuje sa vydanie 65. čísla bulletínu.
4. Za účasť na Stretnutiach v časti sprievodných prejavov, výstav rôznych tvarov a obsahov je veľký záujem. Na základe ponuky obsahových a priestorových možností si organizátor vyhradzuje právo obsah zaradiť do programov. Na 56. Stretnutí v roku 2022 bolo navrhnuté, aby organizáciou a realizáciou výstavy bolo poverené Združeniu žien Pivnice v koordinácii s organizátorom festivalu.
5. Záverečný deň festivalu je plánované prijatie účastníkov festivalu u starostu okresu Báčska Palanka a odovzdanie diplomov účastníkom festivalu za účasť na tomto podujatí. Plánovaná je aj odborná diskusia s komisiou pre hodnotenie interpretácie a autentickosti piesní ako aj s porotou hodnotiacou tradičný odev.
6. Pre mládež, účastníkov a hostí festivalu sa každoročne organizuje v priestoroch spolku tradičný kultúrno-zábavný program. Organizáciou a realizáciou je poverená osobitná programová komisia.

HARMONOGRAM FESTIVALU
Zasielanie prihlášok na 56. Stretnutie v pivnickom poli - júl - september 2022
1. Zasadnutie Organizačného výboru - september 2022 - SKUS PIVNICA
1. Zasadnutie Organizačného a Realizačného výboru - september 2022 - SKUS PIVNICA
1. Zasadnutie a Organizačného výboru - september 2022 - NRSNM
2. Zasadnutie Realizačného výboru - október 2022 - SKUS PIVNICA
2. Zasadnutie realizačného výboru - október 2022
Rozpisovanie úpravy piesní - október 2022
Aktivity komisií Realizačného výboru Stretnutia - september – november 2022
Príprava a tlač 64. bulletínu 56. Stretnutia 2022 - október – november 2022
3. Zasadnutie Realizačného výboru - október 2022
3. Zasadnutie Organizačného a Realizačného výboru - október 2022 - SKUS PIVNICA
2. Zasadnutie programovej rady - október 2022 - NRSNM
Skúšky orchestra - november 2022 - (dve skúšky) - SKUS PIVNICA
Technická skúška so spevákmi - 12. november 2022 - SKUS PIVNICA
Korekcie notových zápisov - do konca októbra 2022
Príchod a ubytovanie hostí a účastníkov 56. Stretnutia 2022 - 17. november 2022 - SKUS PIVNICA
Generálna skúška so spevákmi - 16. november 2022 - Dom kultúry
Skúšky so spevákmi 17. - 18. november 2022 Dom kultúry
Otvorenie výstavy združenia žien Pivnica - 18. november 2022 - Dom kultúry
Slávnostné otvorenie festivalu a prvý súťažný koncert - 18. november 2022 - Dom kultúry
Kultúrno-zábavný život (zábava) - 18. november 2022 - SKUS PIVNICA
Skúšky so spevákmi - 19. november 2022 - Dom kultúry
2. koncert - 19. november 2022 - Dom kultúry
Kultúrno-zábavný život (zábava) - 27. november 2022 - SKUS PIVNICA
Porada spevákov s odbornou porotou 56. Stretnutia 2022 - 20. november 2022 - SKUS PIVNICA
Aktivity:
Skúšky odmenených spevákov - 20. november 2022 - Dom kultúry
3. koncert - 20. november 2022 - Dom kultúry
Uzavieranie festivalu - 20. november 2022 - SKUS PIVNICA
4. Zasadnutie Realizačného výboru - december 2022 - SKUS PIVNICA
3. Zasadnutie Organizačno-správnej rady - december 2022 - SKUS PIVNICA

Kompetencie a náplň práce orgánu na prípravách a realizácii
56. Stretnutia na pivnom poli 2021
Príprava a realizácia 56. ročníka Stretnutia na pivnom poli bude realizovaná v plnom rozsahu za splnenia podmienok, ktoré pochádzajú na základe zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov festivalu a pravidiel festivalu.
Organizačno-správna rada
Organizačno-správna rada má 5 členov.
Jedného člena Organizačno-správnej rady navrhuje okres Báčska Palanka, UKVS a SKUS PIVNICA a dvoch členov NRSNM navrhujú zakladatelia a organizátori na obdobie 1 roka.
Činnosť Organizačno-správnej rady:
1.) schvaľuje a kontroluje finančný plán (rozpočet);
2.) schvaľuje plán a správu o realizácii programu a finančný plán Stretnutia;
3.) vykonáva ďalšie úlohy súvisiace s konaním zhromaždenia v súlade so zákonom a všeobecnými aktmi zhromaždenia.
Programový výbor
Programový výbor tvoria členovia Komisie pre zachovanie a propagáciu amatérskych spolkov a združení, ktoré sa starajú o slovenskú tradičnú kultúru, Výboru kultúry NRSNM
Programový výbor Stretnutia:
1.) určuje pravidlá Stretnutia;
2.) spolu s koordinátorom Stretnutia navrhuje program Stretnutia;
3.) spolu s koordinátorom navrhuje členov odbornej poroty Stretnutia.
Koordinátor Stretnutia
Koordinátora Stretnutia navrhuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v súlade so zmluvou a systemizácii pracovných miest so súhlasom zakladateľa.
Koordinátor Stretnutia v oblasti hudobnej a folklórnej tvorby pôsobí na oddelení pre kultúrno-umelecké podujatia, odborný rozvoj a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia.
Činnosť koordinátora Stretnutia:
1.) navrhuje a pripravuje koncepciu hlavného a sprievodného programu;
2.) navrhuje rozpočet zhromaždenia;
3.) spolupracuje a koordinuje prácu s programovou a organizačno-správnou radou;
4.) spolupracuje s partnermi Stretnutia, s miestnymi organizátormi, miestnymi spolkami, darcami a ďalšími účastníkmi;
5.) poskytuje technické podmienky Stretnutia;
6.) koordinuje vystúpenie účastníkov a hosťujúceho súboru Stretnutia;
7.) koordinuje hlavné a sprievodné podujatia;
8.) zabezpečuje zmluvy pre členov poroty;
9.) koordinuje prácu dobrovoľníkov;
10.) v spolupráci s Komisiou pre propagáciu festivalov Výboru pre kultúru NRSNM, Organizačný výbor Stretnutia, organizuje výber grafického riešenia a dizajnu Stretnutia;
11.) zabezpečuje diplomy pre účastníkov a víťazov Stretnutia;
12.) organizuje úvodný a záverečný program Stretnutia, ako aj spôsob udeľovania cien na Stretnutí;
13.) v spolupráci s organizátormi sa stará o marketing Stretnutia;
14.) v spolupráci s komisiou pre informovanie a NRSNM zabezpečuje PR služby Stretnutia;
15.) podáva finančnú správu pre zakladateľov Stretnutia.
Zasadnutie realizačného výboru
Na návrh Správnej rady SKUS PIVNICA sa so súhlasom Organizačno-správnej rady Zasadnutia formuje Realizačná rada Schôdze, ktorá má 15-21 členov. Členmi realizačného výboru sú:
1.) predseda organizačnej a správnej rady Stretnutia;
2.) predseda Programovej rady zasadnutia;
3.) predseda správnej rady SKUS PIVNICA;
4.) koordinátor Stretnutia
5.) predsedovia komisií, ktorých úlohou je realizácia Stretnutia.
Najväčšiu a najdôležitejšiu úlohu pri organizácii a realizácii Stretnutia má Realizačný výbor, komisie, ktoré pracujú a vykonávajú svoju činnosť na základe svojej náplne práce. Realizačný výbor s prihliadnutím na doterajšiu dlhoročnú prax tvorí spolu približne 13 komisií s už stanovenou náplňou práce. Komisia pozostáva z predsedu a jej členov.
Komisia pre marketing
Úlohou marketingovej komisie je poskytnúť čo najväčšiu finančnú a materiálnu pomoc pri realizácii Stretnutia prostredníctvom sponzorov a donorov festivalu. V doterajšej praxi sa žiadosti o dary písomne a osobnými kontaktmi preposielajú asi 80 potenciálnym záujemcom, aby akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii festivalu. So sponzormi a donormi festivalu sa podpisujú zmluvy a finančné prostriedky sa uhrádzajú na bežný účet SKUS PIVNICA. Evidenciu o príchode finančnej a materiálnej pomoci vedie predseda komisie, ktorý po skončení festivalu podáva písomnú správu. Počet členov tejto komisie je od 5 do 7 členov.
Komisia pre propagáciu
Náplň práce komisie pre propagáciu:
Výroba emblémov - logo 56. Stretnutia 2022
Príprava tlače plagátov, pozvánok, ďakovných lístkov a hlasovacích lístkov pre divákov. Príprava a reprodukcia videa na festivalových koncertoch. Propagácia festivalu prostredníctvom médií, webovej stránky SKUS PIVNICA (www.skuspivnica.org.rs) a sociálnej siete Facebook. Tlač a distribúcia vstupeniek na všetky koncerty festivalu. Videozáznam koncertov a iného obsahu festivalu. Spolupráca s informačnou komisiou. Počet členov tejto komisie je od 3 do 5 členov.
Komisia pre ubytovanie účastníkov
Trojčlenná komisia pre ubytovanie účastníkov festivalu má len jednu úlohu, a to zabezpečiť ubytovanie so stravou pre všetkých účastníkov festivalu - spevákov a hostí, ako aj jednotlivých členov orchestra, počas pobytu na festivale na 3- 4 dni. Doterajšia prax od založenia festivalu je taká, že ubytovanie zabezpečujú členovia spolku a jeho sympatizeri, domácnosti ako forma pomoci organizátorovi festivalu. Vo výnimočných prípadoch, keď niet nadostač rodín na ubytovanie, tieto problémy sa riešia finančným poplatkom, s veľmi malým výberom pre ubytovanie a kapacitou.
Komisia pre informovanie
Prípravu a vydanie už tradičného bulletínu, informátora Stretnutia, plánuje vyjsť už 45. ročník pod číslom 65. Vzhľadom na náročnosť a zodpovednosť tohto segmentu festivalu, odborní novinári, resp. spolupracovníci NVU Hlas ľudu sú už roky zapojení. Do propagácie a informovania o festivale sa obetavo zapájajú odborné služby NRSNM a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Komisia prostredníctvom iných písomných, televíznych a rozhlasových médií predovšetkým z oblasti AP Vojvodiny oznamuje a informuje o prípravách a realizácii Stretnutia. Táto komisia má na starosti aj fotodokumentáciu potrebnú pre archívy a informácie.
Predpokladaný počet členov komisie je od 4 až 6 členov.
Komisia pre stravovanie
Jedinečnou a prvoradou úlohou komisie je zabezpečiť a zahrnúť kompletné jedlo s občerstvením pre všetkých účinkujúcich a hostí 55. stretnutia počas prípravy a konania festivalu:
Skúšky orchestra festivalu. Technické skúšky so spevákmi Stretnutia s ľudovým orchestrom festivalu. Skúšky a tri koncerty Stretnutia pre orchester, technický personál a členov poroty,
Slávnostné večere pre hostí, sponzorov – darcov, hostiteľov a účastníkov festivalu v dňoch otvorenia a ukončenia festivalu,
Prevzatie a odovzdanie diplomov účastníkom festivalu.
Na základe voľného odhadu by komisia mala pri príprave a konaní 56. zasadnutia obslúžiť asi 600 ľudí.
Komisia by mala 7 do 9 členov.
Komisia pre kultúrny a zábavný život
V rámci kultúrno-zábavného života má komisia na úlohu organizovať a realizovať už tradičný a nevyhnutný tanec v rámci festivalu predovšetkým pre mládež, hostí a návštevníkov festivalu. Tieto tance sa konajú v piatok a sobotu v priestoroch SKUS PIVNICA, po skončení 1. a 2. koncertu.
Plánovaný počet členov komisie je cca 12.
Komisia pre prípravu a realizáciu programu
Na základe dlhoročnej praxe má táto komisia na úlohu v prvom rade robiť texty pre moderátora, ako aj pripraviť notový materiál na všetky tri koncerty v rámci festivalu.
Čo sa týka materiálu pre moderátora, spôsob zberu základných údajov pri prihlásení spevákov je už stanovený. Každý účastník má v prihláške sekciu, kde uvádza najzakladanejšie informácie o sebe a svojej speváckej kariére, ktoré sú následne použité v oznamoch na koncertoch.
Notový zápis si samozrejme vyžaduje určitú odbornosť na písanie a úpravu - aranžmánov pre každého člena orchestra samostatne, čo je v kompetencii jeho vedúceho a jednotlivých členov orchestra.
Komisia pre finančné záležitosti
Úlohou finančného výboru je monitorovať a podávať kompletnú finančnú správu Stretnutia.
Komisia pre bezpečnosť
Komisia pre bezpečnosť je zložená z členov SKUS PIVNICA a členov DHS Pivnica. Úlohou je postarať sa o bezpečnosť festivalu na všetkých miestach, kde sa realizujú určité aktivity tohto podujatia. Pri svojej práci komisia spolupracuje aj s inými komisiami, väčšinou s marketingovou komisiou a komisiou pre prijímanie hostí.
Počet členov v tejto komisii je od 8 do 10 členov.
Komisia pre prívet hostí
Komisia pre prívet hostí festivalu má na úlohu privítať všetkých hostí festivalu a sponzorov - donorov festivalu tak v priestoroch Spolku, ako aj v sále kultúrneho domu. Členovia tejto komisie sú predovšetkým z radov marketingovej komisie a hostiteľa festivalu. Práca tejto komisie je usmernená na dni oficiálneho konania festivalu.
Táto komisia by mala 6 do 8 členov.
Komisia pre technické záležitosti
Náplňou práce a dobou práce tejto komisie je určite jedna z najnáročnejších. Táto komisia má na úlohu pripraviť všetky priestory Spolku a priestory v Dome kultúry, aby festival prebiehal bez problémov. Pri svojej práci spolupracuje s väčšinou komisií, ktoré majú na starosti prípravu a realizáciu festivalu. Práve preto je táto komisia najpočetnejšia a má okolo 15 členov.
Komisia pre sčítanie hlasov
Náplňou práce trojčlennej komisie je pred 2. koncertom distribuovať hlasovacie lístky všetkým divákom a po skončení koncertu sčítava hlasy divákov v priestoroch Spolku a na základe najväčšieho počtu hlasov, vyhlasuje dvoch spevákov ocenených publikom.
Domáca festivalu
Názov tejto komisie môže znieť zvláštne, no jej náplň práce vôbec nie je malá a ľahká. Táto komisia začína pracovať od vykonania technickej skúšky orchestra s účastníkmi Stretnutia dva týždne pred začiatkom festivalu. Úlohou tejto komisie je pripravovať a podávať jedlo a občerstvenie ľudovému orchestru, spevákom-účastníkom festivalu, technickým pracovníkom a hosťom festivalu až do konca Stretnutia. Komisia spolupracuje takmer so všetkými komisiami, ktoré realizujú prípravu a realizáciu tohto podujatia.
Kronikár festivalu
Kronikár festivalu zapisuje, zoskupuje údaje o bežnom Stretnutí a archivuje v písanej forme pre nadchádzajúce generácie a pri príležitosti vydaní knihy alebo zborníka prác je to zdrojom čerpania informácii.

Očakávaný prínos projektu

Očakávaný prínos projektu
Organizovaním tohto celomenšinového podujatia Slovákov v Srbsku kvalitatívne zvýšiť umelecké a technické potreby festivalu zapojením odborníkov. Zachovanie tradičnej kultúry Slovákov v Srbsku prostredníctvom prezentácie tradičného ľudového odevu interpretov. Zachovanie pôvodných slovenských ľudových piesní dokumentovaním predvedeného materiálu.

Dodatočné informácie

Do organizácie festivalu zapojené sú teda štyri zakladajúce strany. Spred týchto štyroch subjektov v priamej organizácii najpočetnejší sú však členovia SKUS Pivnica, ktorí sú rozdelení do výborov, rád a komisií. Počet priamych účastníkov možno odhadnúť na číslo 150, a počet ľudí, ktorých projekt na akýkoľvek spôsob osloví je nemožno presne poznať, keďže ide o festival medzinárodného razu s dlhoročnou tradíciou, záujem návštevníkov je z roka na rok väčší. To podnietilo organizovanie priamych prenosov festivalu, do ktorých sa vždy zapojí veľký počet záujemcov. Tohtoročný festival prostredníctvom live stream-u na Facebookovej stránke SKUS Pivnica odsledovalo bezmála 15 000 sledovateľov.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
13 450 € 5 000 € 89,67 € 0,90 € 0,1190 €

Žiadosť číslo 0970/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - Bankové poplatky.

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0970/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta - od 3.12.2022 do 3.12.2022

Srbsko 30. Festival Spievajže si, spievaj - od 23.10.2022 do 3.12.2022

Srbsko Podpora matičnej činnosti v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Činnosť Etno odbočky v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 20.6.2022 do 10.12.2022

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tešíme sa z Vianoc - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko KNIHA 50 ROKOV ČINOSTI KUS ZVOLEN KULPIN - od 1.6.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Kovačický kalendár 2023 - tlač - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Pazovský kalendár 2023 - od 1.8.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 30.4.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Večerné edukície na umelecké školy pre deti a mládež - od 4.11.2022 do 18.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Po slovensky na strednej škole - od 1.9.2022 do 20.12.2022

Srbsko Slovenčina aj pre predškolákov - od 1.2.2022 do 20.12.2022

Srbsko Kabaret 3 - od 1.7.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Technické zabezpečenie pre MOMS v Selenči - od 15.8.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Údržba web stránky pre dištančné vzdelávanie - od 16.1.2022 do 22.12.2022

Srbsko Deti a básne - od 1.7.2022 do 22.12.2022

Srbsko Čo hovoria deti - od 1.6.2022 do 22.12.2022

Srbsko Rozhlasový krúžok pre deti - od 1.9.2022 do 22.12.2022

Srbsko Hrajme sa spolu- prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku - od 24.8.2022 do 22.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Retrospektíva týždňa - od 1.1.2022 do 24.12.2022

Srbsko Postrehy, úvahy, kritiky... - od 1.4.2022 do 24.12.2022

Srbsko Jazykové okienko - od 2.4.2022 do 24.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Organizácia tematických výstav s tradičnými a súčasnými témami - od 8.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Výskum a prezentácia srbsko-slovenských literárnych vzt?ahov - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Publikácia Zločiny proti Slovákom vo Vojvodine počas druhej svetovej vojny - od 26.4.2022 do 26.12.2022

Srbsko časopis Náš život - od 27.11.2022 do 27.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Dozvuky - od 3.1.2022 do 29.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Dejiny Matice slovenskej v Juhoslávii - (1861..., 1932-1948). - od 5.1.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Pivnická svadba - od 3.1.2022 do 30.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko MALIARSKE STOJANI - od 16.5.2022 do 30.12.2022

Srbsko Výstava 50 rokov KUS ZVOLEN - od 30.7.2022 do 30.12.2022

Srbsko Som Slovák a som na to hrdý - od 30.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Pamiatka budúcim pokoleniam - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Nákup zvukovej techniky - od 30.5.2022 do 30.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Multisenzorická miestnosť so vzdelávacím a didaktickým obsahom - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com