DIGITÁLNE, E-LEARNINGOVÉ UČEBNÉ MATERIÁLY

 

Organizátor

Vzdelavacie a školiace stredisko AlterEdu

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.3.2022 do 25.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

400 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Model DIGITÁLNEHO, E-LEARNINGOVÉHO UČEBNÉHO MATERIÁLU navrhnutí kolektívom Gymnázia „Jána Kollára“ so žiackým domovom v Báščskom Petrovci, ZŠ „J. M. Dragutina\" Hložany a Centra \"AlterEdu\", poskytuje početné možnosti na zlepšenie kvality vzdelávania. V súlade s technickým pokrokom a potrebami žiakov, digitálne E-learningové učebné materiály prispejú k skvalitneniu výučby s efektívnymi modelmi vyučovacích jednotiek a obsahu. Žiakom poskytnú možnosť rozvíjať schopnosť samovzdelávania, určovať si vlastné tempo učenia, prispôsobovať podmienky učenia svojim potrebám ako aj zvyšovať elektronickú, informačnú a digitálnu gramotnosť. Učiteľom poskytnú možnosť kontrolovať vyučovací proces a poskytovať spätnú väzbu o pokroku žiakov. Keďže sa počas pandemie proces vzdelávanie presunul zo školy do rodín, digitálne e-learningové materiály poskytnú rodičom potrebnú podporu a pomoc.

Očakávaný prínos projektu

Do konca 2022. roku plánuje sa zhotovyť 100 digitálnych e-learningových materiálov v slovenskom jazyku pre žiakov prvého stupňa základných škôl.

Dodatočné informácie

Udržateľnosť projektu je vo využívaní digitálnych e-learningových materiálov vo vyučovaní a učení. Cieľom je postupne spracovať všetky vyučovacie jednotky v súlade s učebným plánom orientovaným na výsledky vzdelávania.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 000 € 1 000 € 300,00 € 0,02 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0955/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0955/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko PREDPLATNÉ NA ČASOPISY NA ROK 2021 VYDÁVANÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - od 1.1.2021 do 31.12.2022

Srbsko Grafický tábor žiakov stredných škôl - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 6.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko 5 minútová skrinka - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kancelárie - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vhodné pracovné podmienky - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Malá školská televízia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Bezpečnosť na prvom mieste - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Počítačová učebňa 3-fáza - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Ozveny - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výtvarný tábor akademických výtvarných umelcov v Srbsku - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vydávanie školského časopisu - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné oblečenie pre dievčenskú zložku Orchestríka ZŠ Jána Kollára - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Útulný pobyt - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com