8. ročník mini semináru Poď sa vypísať

 

Miesto realizácie

Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.12.2022 do 18.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Mini seminár „Poď sa vypísať“ sa opiera o hlavnú tému semináru tvorivého dramatického písania „Píšeš? Píšem!“ –edukácia autorov dramatických textov vo Vojvodine. Ôsmy ročník semináru bude zameraný na detskú dramatickú tvorivosť.
Tento mini seminár má tri dielne.
1.Dramaturgia v praxi – lektor je Mgr.art. Janko Chalupka - Od roku 2000 dodnes je členom Divadla Jozefa Gregora Tajovského, v aktuálnom období je poverený vedením umeleckého súboru. Absolvoval štúdium dramaturgie na Fakulte dramatických umení AU v Banskej Bystrici, je príležitostným hercom menších javiskových postáv, občasným lektorom na divadelných seminároch a porotcom na regionálnych divadelných prehliadkach. V dielni sa budú rozoberať témy: Výber predlohy pre detského interpréta a detského diváka, úprava divadelnej hry, dramaturgia detskej divadelnej hry, dramaturgický koncept pripravovanej inscenácie pre detského diváka, organizácia premiéry detskej divadelnej hry
2. Tvorivé písanie – lektor je Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD. – dramatička, pedagogička, režisérka. Jej dramatické hry boli inscenované okrem Slovenska v Srbsku, Maďarsku a USA. Je laureátkou mnohých literárnych a divadelných súťaží. Od septembra 2015 učí na Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici, do roku 2017 pôsobila v Základnej umeleckej škole v Hriňovej a od roku 2015 pôsobí ako asistentka riaditeľky v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. V Srbsku (vo Vojvodine v Pivnici) založila v roku 2010 medzinárodný seminár tvorivého dramatického písania „Píšeš? Píšem!“, ktorý podporuje literárnu tvorbu dolnozemských Slovákov. Účelom projektu je priame vzdelávanie súčasných divadelných umelcov, od zrodu textu, cez ožívanie diela, až po jeho prezentáciu pred publikom. Témy dielne sú: námet pre divadelnú hru adresovanú detskému divákovi, reč postáv pri tvorbe scenára pre detského interpreta, ako dramatizovať literárnu predlohu z detskej literatúry na dramatický scenár, príprava realizácie divadelnej hry pre deti a mládež, scenáre k školským besiedkam a výročiam interpretované žiakmi a študentmi
3. Detská dramatická tvorivosť v praxi – lektorom je Mgr. Štefan Foltán - Vyštudoval som žurnalistiku a učiteľstvo: slovenský jazyk a literatúra. Detskému divadlu a divadlu mladých sa venujem už viac ako 12 rokov ako režisér, dramaturg, pedagóg. Vediem dva súbory: detský divadelný súbor MoDRé TRaKy a divadlo mladých Modré divadlo. Okrem toho sa venujem umeleckému prednesu.
Témy dielne sú: ako vybrať správnu textovú predlohu pre detského interpreta, detská dramatická tvorivosť, ako pripraviť dieťa na tvorbu javiskovej postavy, ako realizovať témy v detských divadelných hrách, ako pracovať s výrazovými prostriedkami u detského interpreta na javisku v divadle, ako si vytvoriť z nedivadelného priestoru divadelný, aká scénografia je pre detské divadlo funkčná a ktoré rekvizity použiť.
Termín realizácie 16.-18.12.2022
Ciele:
-zachovanie dolnozemskej dramatickej spisby najmä vojvodinských Slovákov
-podpora medzinárodnej spolupráce medzi vojvodinskými Slovákmi a Slovákmi žijúcimi na Slovensku
-podpora vedecko-výskumného prístupu v oblasti slovenského jazyka, kultúrnej identity a etnografie v zmysle mapovania súčasnej ľudovej nehmotnej kultúry
-priame vzdelávanie súčasných ochotníckych umelcov
-prepájanie slovenských komunít
-zvyšovanie povedomia o vzdelávaní prostredníctvom umenia určené najmä pre pedagógov, žiakov a študentov
Projekt ľudsky stojí na dobrovoľníckej práci divadelných ochotníkov, nadšencov, priateľov a rodiny, ktorých prácu (projektovú, organizačnú, produkčnú, administratívnu, technickú, ale aj tú obyčajnú pri varení účastníkom a upratovaní priestorov) nemožno dopodrobna vyčísliť ani dostatočne oceniť.
Cieľová skupina
1. slovenskí vojvodinskí dramatici, záujemcovia o tvorivé písanie, ochotnícki umelci, herci/herečky, režiséri, organizátori kultúrnych podujatí
2. učitelia na školách, vedúci divadelných súborov, kultúrni pracovníci, umeleckí pedagógovia, pedagógovia dramatickej výchovy,
3. regionálne médiá s cieľom spropagovať divadelné aktivity v komunite a donori

Očakávaný prínos projektu

Zachovanie Slovenskej reči, kultúry a svojbytnosti prostredníctvom divadelného umenia.

Dodatočné informácie

Mini seminár „Poď sa vypísať“ je jednou z troch parciálnych častí vzdelávania Slovákov vo Vojvodine. V prvej časti (seminár „Poď sa vypísať“) je vzdelávanie prioritne v práci s textom. Účastníci získavajú základné znalosti a zručnosti pri práci s akýmkoľvek druhom textu odborníkmi z praxe. Po mini seminári nasleduje literárna súťaž Píšeš? Píšem! (druhá časť), kedy odborná porota zhodnotí zaslané texty. Víťazné diela sa realizujú na veľkom seminári Píšeš? Píšem!, ktorá je vlastne ukončením (treťou častou) celkového vzdelávania v umeleckej tvorbe. Všetky tri časti sa zmysluplne a cieľavedome prepájajú a majú obrovský dosah na umeleckú činnosť vo Vojvodine. Viacerí účastníci boli prijatí na vysoké umelecké školy na Slovensku, ktoré aj úspešne ukončili a venujú sa divadelnej réžii, herectvu, dramaturgii po profesionálnej stránke. Mnohí z autorov boli niekoľkokrát medzinárodne ocenení v rôznych literárnych a dramatických súťažiach. Vďaka semináru sa inšpirovali aj ďalší umelci, ktorí vydali svoje knihy, vytvorili hudbu alebo zrealizovali víťazné predstavenia na súťažiach DIDA, Divadelný Vavrín, festival Zuzany Kardelisovej a tak sa mohli prezentovať na slovenskej divadelnej scéne: Scénická Žatva, Palárikova Raková, festival Aničky Jurkovičovej. Mnohí z účastníkov - hercov boli oslovení účinkovaním v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 4 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 1 000 € 75,00 € 10,00 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0936/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0936/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko 17.bienale slovenských výtvarníkov v Srbsku - od 1.11.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com