Deň Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 6.10.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, ako erbová vzdelávacia inštitúcia slovenskej komunity v Rumunsku organizuje každý rok v októbri (k dňu narodenia J. Gregora Tajovského) deň školy. Je to vhodná príležitosť na stretnutie sa absolventov a súčasných žiakov školy, na predstavenie jej výsledkov za posledné obdobie, ako aj na zorganizovanie rôznych súťaží pre žiakov. Pri tejto príležitosti sa pravidelne pripravuje aj príležitostný kultúrny program. Keďže v rámci výročia z r. 2020 (75 rokov existencie) sa nám nepodarilo zorganizovať žiadne slávnostnejšie podujatie a situácia bola podobná aj v r. 2021, tak tento deň v r. 2022 bude do značnej miery suplovať aj túto udalosť. Preto, okrem priliehavého kultúrneho programu plánujeme aj realizáciu rôznych výstav z činnosti školy, rôzne súťaže pe žiakov a taktiež aj žiacke sympózium o živote tejto vzdelávacej inštitúcie atď.

Očakávaný prínos projektu

Upozorniť na význam tejto erbovej vzdelávacej inštitúcie Slovákov v Rumunsku a zviditeľniť jej prácu. Vytvoriť trvalú pamäť na prácu všetkých doterajších generácií žiakov, študentov a pedagógov školy.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 8 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 900 € 3 000 € 29,50 € 3,93 € 0,1200 €

Žiadosť číslo 0731/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0731/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Rumunsko Kultúrno-prezentačný výmenný pobyt Nadlačanov v Argentíne - od 18.7.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 21.4.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Dni slovenského zahraničia v Rumunsku – v súčinnosti so SZSZ - od 1.7.2022 do 15.11.2022

Rumunsko Medzinárodný festival Bez hraníc medzi Slovákmi z Novej Huty - od 1.7.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Účasť na Seminári pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme spoločný dolnozemský projekt - od 25.8.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR - od 1.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe - od 16.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 4.4.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Poézia – moja láska - od 19.9.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj - od 4.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Nákup počítača s príslušenstvom pre rozhlasové štúdio v Nadlaku - od 2.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR - od 14.7.2022 do 11.12.2022

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 21.1.2022 do 12.12.2022

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2022 do 15.12.2022

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa - od 11.4.2022 do 16.12.2022

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa - od 18.7.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 14.2.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 14.3.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 1.2.2022 do 30.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 7.3.2022 do 30.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com