Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky pre Materskú školu č. 2 v Nadlaku

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.7.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

90

Počet zasiahnutých

360

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Hra nám pomáha spoznávať svet a prostredníctvom nej sa učíme základným potrebám. Stretávame sa s ňou v každodennom živote a považujeme ju za samozrejmú súčasť nášho života. Už Komenský začlenil hru do svojej pedagogickej sústavy a pokladal ju za rovnako dôležitú pre zdravý vývin ako výživu a spánok. Pri hre získavajú deti aj zručnosti, návyky, ktoré budú môcť využiť vo svojom budúcom živote pri rôznych pracovných činnostiach. Práve preto sme sa rozhodli obohatiť a obnoviť spektrum didaktických pomôcok v slovenskej MŠ č. 2 v Nadlaku, ktorá je aj vďaka pomoci poskytnutej zo strany materskej krajin (prostredníctvom ÚSŽZ) pomerne vyhľadávanou MŠ a funguje na dobrej kvalitatívnej úrovni. Aj takto chceme harmonicky, cielene a moderne posôsobiť na rozvoj osobnosti našich škôlkárov, najmladších členov slovenskej komunity v Nadlaku.
V r. 2021 to bola didaktická technika do učební (tv prijímače s wifi pripojením), ale aj tematické hry,
hry pre rozvíjanie jemnej motoriky a koordinácie pohybu, na rozvíjanie myslenia, zoraďovanie, analýzy a triedenia, na rozvoj detskej predstavivosti atď.
Tentoraz sa chceme zamerať prevažne na vybavenie dvora v budove na ul. Dr. Martin Luther s preliezačkami, dvorovým nábytkom a pod., ale doplníme aj o ďalšie nutné didaktické pomôcky, ktoré sa každodenným používaním opotrebovali a zničili. Taktiež plánujeme objednať špecifické pracovné zošity na vzdelávacie aktivity.

Očakávaný prínos projektu

Zvýšenie kvality edukačného procesu a edukačného pôsobenia v MŠ a následne zvýšenie počtu detí
navštevujúcich slovenskú MŠ. Profesionálny a na vysokej úrovni prebiehajúci edukačný akt v materinskom jazyku. Zabezpečenie adekvátnedho zázemia na dvorové aktivity a hry.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 2 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 100 € 1 000 € 34,44 € 8,61 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0725/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Náklady na prepravu (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0725/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com