Festival Divadelný vavrín 2022

 

Miesto realizácie

R. Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 29.10.2022 do 5.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Prezentuje a kontroluje prácu divadelných súborov a umelecké výsledky Slovákov vo Vojvodine v danej divadelnej sezóne. Zveľaďuje slovenské ochotnícke vojvodinské divadelníctvo. Motivuje a povzbudzuje záujem verejnosti, lokálnej a štátnej správy o divadelné umenie.

Očakávaný prínos projektu

Zoznámiť sa s autormi drám, s predlohami, prispieť k zveľadeniu slovenského jazyka, k rozvoju verbálnej a neverbálnej komunikácie, podporiť súčasných vojvodinských autorov, prispieť k profilovaniu slovenských vojvodinských hercov a pod.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2023: 13 300 €.

 

Viac informácií:

https://rada.org.rs/52-prehliadka-slovenskej-ochotnickej-divadelnej-tvorby-divadelny-vavrin/

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 530 € 1 700 € 65,30 € 6,53 € 0,0405 €

Žiadosť číslo 0706/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0706/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com