Festival Divadelný vavrín 2022

 

Miesto realizácie

R. Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 28.10.2022 do 6.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Prezentuje a kontroluje prácu divadelných súborov a umelecké výsledky Slovákov vo Vojvodine v danej divadelnej sezóne. Zveľaďuje slovenské ochotnícke vojvodinské divadelníctvo. Motivuje a povzbudzuje záujem verejnosti, lokálnej a štátnej správy o divadelné umenie.

Očakávaný prínos projektu

Zoznámiť sa s autormi drám, s predlohami, prispieť k zveľadeniu slovenského jazyka, k rozvoju verbálnej a neverbálnej komunikácie, podporiť súčasných vojvodinských autorov, prispieť k profilovaniu slovenských vojvodinských hercov a pod.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 10 300 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 530 € 1 700 € 65,30 € 6,53 € 0,0405 €

Žiadosť číslo 0706/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0706/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Pestovanie slovenského kultúrneho dedičstva a identity Slovákov v Srbsku - od 31.3.2022 do 17.10.2022

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 7.6.2022 do 26.10.2022

Srbsko Odstráňme jazykové bariéry - od 5.4.2022 do 27.10.2022

Srbsko Slovenské inštitúcie v očiach mladých - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Reklamný film o NRSNM a slovenskej menšine v Srbsku - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Srbsku - od 1.10.2022 do 31.10.2022

Srbsko Slovenské učebnice pre slovenské deti - od 20.8.2022 do 1.11.2022

Srbsko Nákup slovenských hudobných nástrojou - Fujár - od 15.5.2022 do 24.11.2022

Srbsko Vytváranie optimálnych podmienok pre prácu na diaľku počas pandémie COVID -19 - od 7.4.2022 do 24.11.2022

Srbsko Nákup technického vybavenia - prenosných počítačov - od 7.4.2022 do 24.11.2022

Srbsko Divadelná postprodukcia - od 1.4.2022 do 30.11.2022

Srbsko Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Prispievanie k posilňovaniu národnej identity a kultúry Slovákov v Srbsku - od 1.4.2022 do 30.11.2022

Srbsko Tlač Srbsko-slovenského slovníka administratívno - právnicej terminologie - od 6.6.2022 do 30.11.2022

Srbsko Škola online žurnalistiky pre mladých - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Podpora mladým začínajúcim novinárom - od 1.4.2022 do 30.11.2022

Srbsko Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Workshop pre mladých slovenských recitátorov - od 28.8.2022 do 30.11.2022

Srbsko Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade - od 1.10.2022 do 1.12.2022

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 20.6.2022 do 10.12.2022

Srbsko Po slovensky na strednej škole - od 1.9.2022 do 20.12.2022

Srbsko Slovenčina aj pre predškolákov - od 1.2.2022 do 20.12.2022

Srbsko Údržba web stránky pre dištančné vzdelávanie - od 16.1.2022 do 22.12.2022

Srbsko Hrajme sa spolu- prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku - od 24.8.2022 do 22.12.2022

Srbsko Som Slovák a som na to hrdý - od 30.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských médií - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com