Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku

 

Miesto realizácie

Slovensko

Požsko Požsko (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.9.2022

Oblas

kultúra

Počet účastníkov

125

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku bude Spolok Slovákov v Požsku v roku 2021 realizova v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorého iniciatíva je mimoriadne vzácna, avšak jediným problémom je zaisti dopravu a doprovod, teda animátorov pre tak početné množstvo záujemcov. Organizácia letných jazykových táborov má mimoriadny význam pre výchovu mladej krajanskej generácie v národnom duchu, Spolok Slovákov v Požsku jej venuje mimoriadnu pozornos. Plánujeme, že v roku 2021 sa týchto táborov cca 100 až 125 krajanských detí a mládeže. Je to samozrejme závislé od definitívneho stanovenia kvót pre krajanov z Požska. Náklady spojené s projektom sa týkajú najmä dopravy (prenajatia 4 autobusov – odvoz a prívoz) a zamestnania doprovodu - animátorov, ktorí budú deti a mládež sprevádza a zmysluplne s nimi trávi čas na Slovensku.

Očakávaný prínos projektu

Prínosom projektu bude najmä posilnenie jazykových znalostí žiakov, overenie praktických vedomostí z oblasti kultúry, poznávanie kultúrnych pamiatok, dejín Slovenska a obhliadka národných ustanovizní, posilnenie slovenského národného povedomia krajanskej mládeže, ako aj budovanie pozitívneho obrazu a vzahu ku Slovensku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 18 100 €.

 

Žiados na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 500 € 2 500 € 44,00 € 3,67 € 0,2083 €

Žiados číslo 0602/PL/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Iné - za služby ôsmich animátorov

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0602/PL/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Požsko z oblasti Občianska angažovanos

Požsko Krajanský víkend pre deti - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Požsko Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Požsko XXXX. Prehliadka krajanských dychových hudieb - od 1.8.2022 do 2.10.2022

Požsko Hry a zábavy pre krajanské deti v prírodnom priestranstve - od 1.6.2022 do 30.10.2022

Požsko Spoznajme sa krajania - od 30.5.2022 do 30.10.2022

Požsko Vatra pre krajanské deti z Jurgova - od 30.5.2022 do 30.10.2022

Požsko XXIX. Dni slovenskej kultúry v Malopožsku - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Požsko Deň deti v Slovenskom dome v Kacvíne - od 18.5.2022 do 23.11.2022

Požsko Vydanie kalendára Života a pracovného kalendára na rok 2023 - od 16.1.2022 do 30.11.2022

Požsko Páračky - medzigeneračné stretnutie - od 12.9.2022 do 15.12.2022

Požsko Ako chutí domov - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Požsko Oprava a rekonštrukcia dychových nástrojov - od 16.1.2022 do 21.12.2022

Požsko Vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko - od 2.5.2022 do 30.12.2022

Požsko Nákup odmien do súaži organizovaných redakciou Život - od 19.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vydanie Almanachu Slováci v Požsku XXIII. - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Slovenské jedlá - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Požsko Medzigeneračné stretnutia - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Šikovné ruky - od 20.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vianočné koledovanie - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Mikulášske prekvapenie v Kacvíne - od 14.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne žudových remesiel - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup stoličiek do Slovenského domu v Podvlku - od 12.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Podvlku - od 16.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Sviatok detí v Podvlku - od 10.5.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup žudových krojov pre detskú divadelnú skupinu z Podvlka - od 5.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup techniky pre redakciu Život - od 16.2.2022 do 31.12.2022

Požsko Vybrané slová v obrázkoch - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com