Nákup náboženských kníh a tlačovín

 

Miesto realizácie

Slovenská republika

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 11.7.2022 do 15.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

400

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku, vznikol v r. 1933. Slováci evanjelici v Rumunsku sú
málopočetní a seniorát realizuje koordináciu slovenských evanjelických zborov, tak v rámci cirkvi, ako aj pri spolupráci navonok.
Seniorát má rozvinutú spoluprácu aj s inými národnostnými organizáciami z Rumunska a zo zahraničia a potrebuje mať vhodné podmienky na tento účel. Uchádzame sa o finančnú podporu na nákup náboženských kníh a tlačovín, ako aj odborných kníh v slovenskom jazyku. Bolo by pre nás veľkou pomocou zabezpečenie evanjelických spevníkov, funebrálov, modlitebných kníh, chrámových agiend a tlačovín v slovenskom jazyku pre našich veriacich. Taktiež plánujeme doplniť aj našu príručnú knižnicu s odbornými knižnými titulmi v slovenskom jazyku.

Očakávaný prínos projektu

Zabezpečenie potrebných bohoslužobných materiálov a odborných publikácií v slovenskom jazyku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 2 100 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 200 € 800 € 3,00 € 0,40 € 0,0320 €

Žiadosť číslo 0557/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - nákup tlačovín - krstné, konfirmačné listy a pod.

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0557/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com