Portál kultúry vojvodinských Slovákov

 

Miesto realizácie

Nový Sad, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

75 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Projekt má za cieľ prezentáciu kultúry vojvodinských Slovákov doma a v
zahraničí, posilňovať kultúrnu identitu tunajších Slovákov
a prispieť k rozvoju vzťahov s materskou krajinou.
Realizačné výstupy: Projektom sa zabezpečí technická a
programová údržba, ktorá je nevyhnutná a zahŕňa v
prvom rade zabezpečovanie technických vybavení pre
nerušené a kvalitné fungovanie webového portálu.
Výstupom projektu budú aj nové obsahy na webovej
stránke, o ktoré sa budú starať pracovníci v ústave a
externí spolupracovníci. S cieľom prispieť k
zviditeľňovaniu slovenskej vojvodinskej kultúry aj
neslovenskej verejnosti, do údržby portálu zaraďujeme aj
preklady jeho obsahov do srbčiny.

Očakávaný prínos projektu

Reaalizácia projektu umožní permanentné
prevádzkovanie webovej stránky aj počas roka 2022 a
jeho obsahy budú aktualizované, tak technicky, ako aj
obsahovo a vizuálne. Vďaka svojej tematickej zameranosti, nepretržitej aktualizácii portál poskytne
množstvo aktuálnych a spoľahlivých informácií a poznatkov o kultúre a súčasnom
živote vojvodinských Slovákov, tak doma ako i v
zahraničí. Tiež prispeje k zhromažďovaniu a
elektronickému archivovaniu údajov o kultúre
vojvodinských Slovákov, k vytváraniu siete spravodajcov
a kontaktných osôb zo slovenského zahraničia a
monitoringu súčasného stavu a postavenia slovenskej
menšiny v Srbsku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 4 300 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 100 € 1 000 € 42,00 € 0,03 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0520/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0520/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com