Detský folklórny súbor: Ostrôžka

 

Organizátor

Folklórny súbor Ostroha

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovensko, Čína, Írsko

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Subor bol založený v roku 2021 a chce ďalej pokračovať vo vzdelávaní a rozvíjaní rôznych foriem slovenského ľudového umenia a ich prezentácie. Keďže sa DFS Ostrôžka teší veľkému záujmu zo strany krajanov, bude aj v roku 2022 prijímať mladých foklóristov. V rámci pravidelnej činnosti budú nácviky zamerané na spoznávanie spevného, hudobného a tanečného folklóru, k čomu je návšteva pedagógov zo Slovenska nevyhnutná.

Súbor sa snaží zachovávať presné a typické prvky z rôznych regiónov Slovenska tak, ako sa to dedí z generácie na generáciu. Pripravovaný workshop „Tanečný dom pre deti“ priláka čo najviac deti zo slovenských rodín žijúcich v Írsku a ukáže im krásu slovenského folklóru.

Očakávaný prínos projektu

Prínosom projektu je osveta slovenského folklóru a tradícií v zahraničí medzi deťmi. Prioritou je reprezentácia Slovenska na rôznych podujatiach (vystúpenia v školách, na medzinárodných kultúrnych festivaloch, v domovoch dôchodcov, na tanečných súťažiach, atď.). Nácvikmi sú rozvíjané tanečno – pohybové, spevácke a hudobné schopnosti detí a mládeže formou folklórnych piesní a tancov. Je dôležité, aby sa slovenské deti žijúce v Írsku učili slovenským zvykom a folklórnemu bohatstvu, a tým nezabúdali odkiaľ pochádzajú a mohli nadobudnuté vedomostí predávať budúcim generáciám.

„Tanečný dom pre deti“ je veľkokapacitný tanečno – spevácky workshop, ktorým je oslovené veľké množstvo detí zo slovenskej komunity, a tým je folklórna osveta sprostredkovaná mladšej generácii žijúcej v Írsku. Deti sa naučia tradičné tanečné prvky a slovenské ľudové piesne, ktoré budú môcť ďalej prezentovať nielen svojim blízkym, ale aj v írskych školách, či iných komunitách.

Návšteva pedagógov výrazne pomohla vedúcim jednotlivých zložiek a aj deťom rozšíriť tanečný repertoár o nové piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Po pozitívnych skúsenostiach z predošlého roku pedagógovia budú pozvaní opäť.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 21 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
10 200 € 2 000 € 340,00 € 1,02 € 0,0909 €

Žiadosť číslo 0500/IE/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Iné - Kroje, občerstvenie, preprava a bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0500/IE/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Írsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com