Krajanský víkend pre deti

 

Miesto realizácie

Slovenský dom v Kacvíne, Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej

Požsko Požsko (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 30.9.2022

Oblas

kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Ide o dvojdňové stretnutie pre krajanské deti z Podvlku, Kacvína, Novej Belej, Krempách a Vyšných Lápš, ktoré spolu so svojími vedúcimi pricestujú do Kacvína. Návštivia tam skanzen žudovej kultúry oproti Slovenskému domu. Napokon sa v Slovenskom dome zúčastnia tvorivých dielni spolu s demi z Kacvína. Nasledne podvečer sa premiestnia do Centra slovenskej kultúry v Novej Belej, kde budú ma opekačku a večerný program o.i. športové zápolenia družstiev, vedomostné hry, pexeso a pod. Dobrodružstvom bude aj nocžah v spacákoch v priestoroch CSK. Skôr než zaspia budú spieva slovenské žudové pesničky. Večer by si deti pozreli celovečerný slovenskú rozprávku alebo film a zároveň pred spaním by čítali nahlas slovenskú rozprávku. Na druhý deň ráno si dajú deti spoločnú rozcvičku, raňajky a pozrú si Prírodnú rezerváciu Prielom rieky Bialky. Ciežom projektu je udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity mladých Slovákov žijúcich na orave a Spiši a ich zapojenie do slovenskej komunity. Účelom aktivit je zábavnou formou výtvaranie spoločnej spolupatričnosti a nadviazanie kontaktov v rámi krajanského hnutia.

Očakávaný prínos projektu

Zorganizovanie dvojdňového stretnutia, počas ktorého by sa nadvazali nové spojenia, spievali by sa slovenské žudové piesne. Podpora a upevnenie národnej identity v rámci spoločného stretnutia.

 

Žiados na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 550 € 400 € 31,00 € 15,50 € 0,0333 €

Žiados číslo 0484/PL/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - nákup slovenského filmu/rozprávky na DVD, tričká

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0484/PL/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Požsko z oblasti Občianska angažovanos

Požsko Krajanský víkend pre deti - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Požsko Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Požsko XXXX. Prehliadka krajanských dychových hudieb - od 1.8.2022 do 2.10.2022

Požsko Hry a zábavy pre krajanské deti v prírodnom priestranstve - od 1.6.2022 do 30.10.2022

Požsko Spoznajme sa krajania - od 30.5.2022 do 30.10.2022

Požsko Vatra pre krajanské deti z Jurgova - od 30.5.2022 do 30.10.2022

Požsko XXIX. Dni slovenskej kultúry v Malopožsku - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Požsko Deň deti v Slovenskom dome v Kacvíne - od 18.5.2022 do 23.11.2022

Požsko Vydanie kalendára Života a pracovného kalendára na rok 2023 - od 16.1.2022 do 30.11.2022

Požsko Páračky - medzigeneračné stretnutie - od 12.9.2022 do 15.12.2022

Požsko Ako chutí domov - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Požsko Oprava a rekonštrukcia dychových nástrojov - od 16.1.2022 do 21.12.2022

Požsko Vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko - od 2.5.2022 do 30.12.2022

Požsko Nákup odmien do súaži organizovaných redakciou Život - od 19.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vydanie Almanachu Slováci v Požsku XXIII. - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Slovenské jedlá - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Požsko Medzigeneračné stretnutia - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Šikovné ruky - od 20.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vianočné koledovanie - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Mikulášske prekvapenie v Kacvíne - od 14.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne žudových remesiel - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup stoličiek do Slovenského domu v Podvlku - od 12.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Podvlku - od 16.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Sviatok detí v Podvlku - od 10.5.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup žudových krojov pre detskú divadelnú skupinu z Podvlka - od 5.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup techniky pre redakciu Život - od 16.2.2022 do 31.12.2022

Požsko Vybrané slová v obrázkoch - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com